Remissvar från BLF Konstnär – oavsett villkor? SOU 2018:23

Sammanfattning

Bildleverantörernas Förening – BLF – begränsar remissvaret till frågor som våra medlemmar är direkt berörda av eller där vi tror att en moderniserad konstnärspolitik på sikt kan gagna vår bransch. I övrigt hänvisar vi till det remissvar som Bildupphovsrätt i Sverige lämnat.

Vi uppskattar och förstår behovet av en bred utredning kring konstnärers villkor. Vi är dock ej bekväma med uttrycket konstnär för en så bred och skiftande kategori av yrkespersoner som berörs av utredningen. Ordet kulturskapare känns i sammanhanget mer relevant att använda då man avser alla som yrkesmässigt bidrar till kulturen eller som innehar upphovsrätt.

Vad gäller utredningen överlag är vi förvånade över att få konkreta förslag har lagts. Det är uppenbart att det finns ett definitionsmässigt problem med att konstnärspolitiken ska vara ”på en armlängds avstånd”. Utredningen ger snarare en känsla av att politikens nuvarande utformning bidrar till att strukturellt låsa in kulturskaparen, eller som föräldern som inte låter barnet cykla iväg hur duktigt barnet än trampar.

Vi har lagt konkreta förslag under områdena ”Ramprogrammet Kreativa Europa” och”Insatser för att stärka konstnärernas arbetsmarknad”, och vi stöder utredningens förslag om att satsa 100 miljoner på digitalisering under de förutsättningar som vi redovisar i 9.4.2. Däremot är vi tveksamma till att det totalt räcker med 225 miljoner för att åstadkomma de förbättringar som måste till inom det konstnärspolitiska området.

Vi saknar att utredningen inte tittat närmare på hur utbildningen i företagande och i praktisk upphovsrätt ser ut vid de olika utbildningsenheterna för kulturskapare.

Och till sist; upphovsrättslagen måste moderniseras för att stärka kulturskaparnas affärsmässiga position.

Hela remissen som PDF

Written by