Dessa villkor är gamla och gäller inte längre. De är ersatta med 2008 års leveransvillkor.

Dessa villkor gäller från 2007-01-01 och ersätter tidigare utgåvor. Detta dokument är ett utdrag ur publikationen Rätt och Pris: Film 2007

1. Rätten till produktionen

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960/729
(www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm
) gäller med nedanstående förbehåll:
Rätten till produktion som utförs på beställning överlåtes till beställaren i den utsträckning som
avtalats. I övrigt förbehålles rätten produktionsbolag/producent/filmfotograf. Beställaren får ej överlåta rätten till produktionen i sin tur utan att skriftlig överenskommelse därom träffats. Av produktionsbolag/producent/filmfotograf framställt produktionsmaterial och negativ/master är säljarens egendom om ej annat skriftligen avtalats och skall omedelbart returneras till upphovsrättsinnehavaren efter användning. Alla sekundära rättigheter tillhör upphovsrättsinnehavaren om inget annat avtalats. Mastern tillhör alltid upphovsmannen. Den rätt till produktionen som överlåtes enligt dessa leveransvillkor övergår till beställaren först sedan full betalning erlagts till säljaren. Om beställaren använder materialet utan att full betalning erlagts medger beställaren skadestånd med dubbla försäljningspriset. Detta gäller inte vid direktsändning och vid snabba jobb där man kommit överrens om andra betalningsvillkor.
Beställaren har ingen rätt att vidareförsälja, kopiera, licensiera, bortskänka, utlåna, digitalt lagra eller nyttja materialet på annat sätt än vad som beskrivits i avtal. Om materialet eller delar därav avses att användas i annan produktion måste nytt avtal ingås.

Observera att upphovsrättslagen och BLF:s Leveransvillkor gäller alla publiceringsformer, även t.ex. Internet och Intranät.

2. Beställning, orderbekräftelse och faktura

Avtal mellan köpare och säljare bör dokumenteras genom skriftligt avtal. Muntliga avtal gäller enligt svensk lag, men svårigheterna är stora att i efterhand vid en eventuell tvist dokumentera vad parterna kommit överens om. Vi rekommenderar därför att både säljare och köpare dokumenterar hela beställningsprocessen skriftligt, från beställning, till orderbekräftelse och faktura. Vem är beställaren? Vad skall produkten användas till och under hur lång tid? Vilket pris har parterna kommit överens om?

3. Priser

Priser enligt BLF:s gällande cirkaprislista. Debitering av beställt arbete sker oavsett om produktionen använts för uppgivet ändamål eller ej. Alla priser är exklusive 25 procents mervärdesskatt.
Betalning sker efter utfärdad faktura. Fakturering sker löpande efter utförda arbetsmoment eller varje månad för nedlagd tid och nedlagda kostnader inom offertens/avtalets ram.

4. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 20 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter 30 dagar med Riksbankens referensränta + 8 procent. Anmärkningar mot faktura skall ske inom 8 dagar för att beaktas. Tvister om affärsuppgörelser där BLFs leveransvillkor gäller skall föras i svensk domstol enligt gällande svensk lag.

5. Prisbasbeloppet 2007

Ett s.k. basbelopp är för år 2007 är 40.300 kronor.

6. Köp ur filmarkiv

Med arkiv- och urvalssekvens avses sekvens till vilken säljaren har rätt enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller som säljaren förvärvat försäljningsrätten till. Angivna priser avser engångspublicering och omfattar ej andra rättigheter om detta ej avtalats vid beställningen. Vid eftersökning av filmsekvenser som sedan lämnas/överförs till påseende debiteras arkivsökningsavgift, samt eventuella kopieringskostnader. Beställaren ansvarar för att beställda eller till påseende översända original återställs i oskadat skick.

7. Skadat eller borttappat original

Skadat eller förkommet original eller kopia jämställd med original debiteras. För förkomna duplikat/kopior debiteras ny framställnings- och administrationskostnad.

8. Försenad retur av original

Original som tillställts köpare på begäran av denne skall returneras omedelbart efter användning eller senast inom 10 dagar om ej annat skriftligen avtalats. Om så ej sker debiteras förseningsavgift. Om inköpt filmsekvens ej visats senast 12 månader efter köp, upphävs visningsrätten om ej annat avtalats.
Uppburet honorar behålles av säljaren. Digitalt mottagen filmsekvens skall förstöras.
Lagring får ej ske utan tillstånd.

9. Lagring av filmsekvens i digitalt arkiv

För lagring av rörlig filmsekvens i företags digitala arkiv erfordras tillstånd från den filmare/ upphovsrättsinnehavare som har rätt till ersättning. Varje framtagning ur ett digitalt bildarkiv är att betrakta som exemplarframställning enligt upphovsrättslagens mening och skall ersättas om ingen annan uppgörelse träffas. Skall filmsekvens läggas in i sådant arkiv bör en uppgörelse träffas om tidsbegränsning och hur användning av arkivet får ske. Att utan sådant tillstånd lagra i och använda sekvenser ur det digitala arkivet för internt bruk, i internt nätverk/Intranät eller på Internet, är ej tillåtet. Påträffas sådan lagring och användning debiteras denna som otillåten exemplarframställning enligt upphovsrättslagen.

10. Otillåten exemplarframställning – stöld

Exemplar av rörlig bild får ej framställas utan upphovsmannens tillstånd. Med exemplarframställning avses t.ex. visning, kopiering, inläggning i datoriserat arkiv, Internetpublicering, CD och dylikt. Vid redaktionell datorbehandling får dock material sparas tillfälligt i datorutrustningen under produktionstiden .
När säljare fått kännedom om otillåten exemplarframställning debiteras denna omedelbart med 50 procent av prisbasbeloppet, utöver ersättning för eventuell publicering/visning.

11. Manipulering av verk

Godkänt och levererat filmverk får ej utan filmarens/säljarens uttryckliga tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring med användande av elektronisk teknik eller annat förfarande. Det är ej tillåtet att t.ex. färglägga svartvita filmer utan upphovsmannens tillstånd. Det inte heller tillåtet att ur ett rörligt verk frysa eller ta ut stillbilder, om detta ej sker med producentens /upphovsmannens tillstånd. I de fall produktionen sänds i TV kan utan producentens medgivande endast ett utdrag av verket som på-
annons i samband med sändning av det kompletta verket tillåtas.

12. Avritning eller frysning av bild

Avritning eller överföring av rörlig bild till annan konstart (t.ex. stillbild) utan fotografens/säljarens tillstånd debiteras. En fryst separat bild är ej längre ett filmverk. Vid överträdelse debiteras varje förändring/förvanskning med minst 20 procent av basbeloppet per bild. Detta gäller oavsett graden av likhet med originalet.

13. Namnangivelse

Upphovsmannens namn skall alltid anges. Detta är ett villkor för tillstånd till visning såvida ej annat avtalats. Utelämnas namnet debiteras 5 000 kr samt 1 000 kr per påbörjad minut och visning. Ingår vid leverans som en förutsättning för visning att även licensgivarens/ producentens namn skall anges debiteras även uteblivande av detta därutöver på samma sätt. Namn skall ha sådan storlek eller visas i visuella media under så lång tid att det är lättläst.

14. Lagen om namn och bild i reklam

Enligt lag av den 1 januari 1979 är enskild persons namn eller bild skyddad mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Även publicering på företags hemsida på Internet kan jämställas med reklam.
Lagen gäller endast personer som är i livet när reklamen i fråga publiceras. Den som publicerar/visar verket offentligt bär allt ansvar.

15. Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) gäller för Internet/Intranät och databaslagring i t.ex. digitalt arkiv. En bild på en person är enligt beslut av regeringen att betrakta som en personuppgift. Därför krävs tillstånd av personer på såväl rörlig som stillbild före databaslagring och publicering på Internet. Att sådant tillstånd skaffas åvilar den som lagrar materialet.

16. F-skatt

Kontrollera att din leverantör har F-skattebevis. Medlemmar i BLF är företagare och har F-skattebevis. Om producent/säljare kan uppvisa F-skattebevis är köpare inte skyldig att betala sociala avgifter eller dra skatt på debiterat belopp. Om producent/säljare ej kan uppvisa F-skattebevis eller har A-skattsedel är köpare skyldig att betala sociala avgifter som dras från i BLF:s Cirkaprislista angivna priser och därefter på återstående belopp göra avdrag för skatt. Sociala avgifter skall ej utgå på kostnads-
ersättningar och material.

© BLF, Bildleverantörernas Förening 2007