BLF_Fotograferna – är yrkes- och branschorganisationen för den som arbetar professionellt med bild, film & video

Sedan 1950 har BLF arbetat för fotografer och företagare som vill göra lönsamma affärer på ett professionellt sätt. Våra medlemmar består av fotografer och filmare. Numera kan man bli medlem i BLF_Fotograferna om man är projektanställd eller frilansar inom branschen utan att ha ett registrerat företag eller merparten av sin inkomst från vår bransch och har något redaktionellt inslag i arbetet.

Vi erbjuder även servicepaket och abonnemang för den som har ett annat typ av företag eller intresse eller som inte har behov av ett medlemskap.

BLF är branschledande när det gäller frågor om praktisk upphovsrätt, prissättning och leveransvillkor. En viktig del av vårt arbete är att tillhandahålla juridisk rådgivning. BLF är remissinstans för lagförslag kring upphovsrättsliga frågor.

Affärsnyttan är grundläggande för BLF:s uppdrag gentemot våra medlemmar och branschen i övrigt.

Bonus Copyright Access 

BLF är medlem i Bonus Copyright Access – Bonus – som är en upphovsrättsorganisation som företräder 15 bransch- och intresseorganisationer. Bonus representerar såväl upphovsmän som förläggare och utgivare av böcker, läromedel, press, noter och bilder av skilda slag.

Bonus uppgift är att tillvarata rättighetshavares (till exempel fotografer) ideella och ekonomiska intressen genom att förmedla information och träffa avtal om kopiering med de som kopierar bilder. I uppdraget ingår också att inkassera, förvalta och fördela ersättning för mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk samt fotografiska bilder.

Ett stort antal så kallade kopieringslicenser avseende kopiering av bland annat bilder har tecknats med skolor och universitet. Även företag och myndigheter tecknar licenser för fotokopiering ur till exempel tidningar. Detta för att kunna sprida och använda material internt. En av avtalsparterna är Svenska kyrkan som har ett kopieringsavtal.

Bonus bevakar upphovsrättsliga frågor för både svenska och utländska rättighetshavare. Av den ersättning som inkasseras för kopiering i Sverige fördelas årligen betydande belopp till rättighetshavare i andra länder. På motsvarande sätt inkasseras ersättningar från andra länder genom ömsesidighetsavtal. Ersättningen vidareförmedlas genom Bonus till svenska rättighetshavare. För BLF:s del genom individuell reprografiersättning – IR – som Bildupphovsrätt administrerar. Vill du veta mer om Bonus? Klicka här

Bildupphovsrätt i Sverige och IR

BLF är medlem i Bildupphovsrätt i Sverige – BUR – som har som mål att främja bildskapares ekonomiska och upphovsrättsliga intressen. BUR representerar fler än 9 000 direktanslutna upphovspersoner samt förutom BLF organisationerna: Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Journalistförbundet, och Svenska konstnärsförbundet. Dessutom företräder BUR cirka 90 000 utländska bildupphovspersoner genom systerorganisationer. BUR följer svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. 

BUR samlar in ersättning för upphovspersonernas räkning när deras verk används i olika sammanhang. Det kan vara i böcker, på skivomslag, affischer, i tidningar eller på webbplatser. Varje år går cirka 70 miljoner kronor tillbaka till de som arbetar med att skapa verken. Bland annat genom Individuell Reprografiersättning – IR som är en ersättning som fotografer och andra bildskapare som är publicerade i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan rapportera och söka. IR är en ersättning för att de publicerade bilderna kan fotokopieras och användas i undervisningen i Sverige. IR administreras av BUR. Läs mer om IR här eller skicka din fråga till [email protected] Bildupphovsrätt administrerar även andra avtalslicenser, exempelvis med Sveriges Television. BUR är en registrerad kollektiv förvaltningsorganisation under tillsyn av Patent- och registreringsverket, PRV.

CEPIC

BLF är medlem i CEPIC – Coordination of European Picture Agencies Press Stock Heritage som bildades 1993. CEPIC betraktas ofta som navet på den europeiska bildmarknaden och är en sammanslutning av bildbyråer, bildbyråorganisationer, museer och konstgallerier från 20 europeiska länder med ca 600 medlemmar och huvudkontor i Berlin. BLF har mandatet som vice ordförande i styrelsen. En stor del av CEPIC:s verksamhet går ut på att bevaka upphovsrätten och främja företagsamhet inom bildområdet. CEPIC har haft en avgörande betydelse i tillkomsten av det nya direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Så här når du CEPIC:

E-mail: [email protected]
Website: www.cepic.org

Pyramide Norden/Pyramide Europe

BLF är medlem i Pyramide Norden som är en samarbetsorganisation som ska tillvarata fotografernas och andra bildskapares intressen i norden. Pyramide Norden är också medlem i den europeiska samarbetsorganisationen Pyramide Europe. Sekretariatet ligger i Köpenhamn och sköts av danska journalistförbundet sektion Fotograferna. Pyramide Europe är associerad medlem i International Federation of Reproduction Rights Organization, Ifrro.

Tyngdpunkten för Pyramide Norden ligger på att följa upp och påverka de initiativ som tas i EU som påverkar fotografers verksamhet. Det kan röra sig om olika direktiv om upphovsrätt, konkurrensregler men även frågor om yttrandefrihet och offentlighetsprinciper. Det finns en ambition att få med alla EU:s medlemsländer i Pyramide Europe. Läs mer här.

Medlemskap ger dig värdefulla förmåner

FOTO- & FILMGUIDERNA

I medlemskapet ingår våra populära prisguider; FOTOguiden, VIDEO-/FILMguiden och DAGSPRESSguiden som hjälper till vid upprättandet korrekta avtal och när man ska besluta om lämpliga ersättningar för säljare och köpare av bild. Där finns också information om nivåer på ersättning vid bildstöld och hur man som företagare inom bild ska hantera GDPR. Våra guider har bred acceptans från såväl kundsidan som dem som verkar juridiskt inom området.

FÖRSÄKRING

BLF har tillsammans med Gefvert Försäkringsmäklare tagit fram ett förmånligt försäkringspaket. Försäkringen är särskilt utformad för att passa BLF:s medlemmar. De olika momenten omfattar bl.a stöld, skada, rättshjälp och mycket mer. Läs mer om försäkringen här

PRESSKORT

Som medlem i BLF har du möjlighet att ansöka om vårt internationella presskort. Denna legitimation är ett av de få godkända presskorten som är godkänt både i Sverige och utomlands. Presskortet är strikt kopplat till medlemskapet i BLF och vi gör alltid en prövning av den som söker enligt gällande regler.

AVTALSMALLAR

I guiderna finns GDPR-anpassade avtalsmallar som tagits fram och utformats på ett juridiskt korrekt sätt. Våra medlemmar har även tillgång till mallarna digitalt. Ofta är heltäckande avtal en grundläggande förutsättning för en bra affär. Våra avtal är en hjälp till både köpare och säljare för en trygg affär och ger dig som fotograf en seriös framtoning. Vi har även tagit fram PDF-dokument med tips som underlättar företagandet för fotografer. Dokumenten ingår i medlemskapet.

RÅDGIVNING

För medlemmar

Som medlem eller plusabonnent i BLF har du tillgång till kvalificerad rådgivning. Det kan handla om prissättning, hur man bästa agerar vid bildstöld, eller hur man kan tänka när någon vill ”köpa loss” en bild eller en film med mera. Vid särskilt komplicerade fall har vi tillgång till juridisk expertis. Denna service gäller endast för våra medlemmar.

Allmän rådgivning

Vi har också en allmän rådgivning, den är öppen för såväl upphovspersoner, privatpersoner som kundsidan.

Tider och kontaktuppgifter för rådgivningen finner du längst ner på sidan.

EKONOMISKT STÖD

Som medlem i BLF kan du söka om ekonomiskt stöd vid upphovsrättstvister. Det är framför allt ärenden som har betydelse för kollektivet av fotografer och som kan leda till lagändring som kan få stöd.

MARKNADSFÖRING GENOM MEDLEMSREGISTER

BLF:s A-medlemmar presenteras i en sökbar databas på BLF:s hemsida. Där ges du utan ytterligare kostnad ett effektivt sätt att exponera och marknadsföra din verksamhet. Självfallet kan du välja att inte vara sökbar i registret.

ANDRA MEDLEMSFÖRMÅNER

Klicka här för mer info

 

prislistor, prislista