Dessa villkor gäller från 2009-01-01 och ersätter tidigare utgåvor)

Det gjordes en större revision av dessa leveransvillkor inför 2008 samt en mindre justering 2009. Var därför noga med att läsa igenom dessa. BLF:s Leveransvillkor för både stillbild och film finns även på nätet – www.blf.se

Prisbasbelopp fastställs av regeringen och följer den allmänna prisutvecklingen. Du hittar aktuellt belopp på Skatteverkets webbplats. För 2010 är det fastställt till 42 400 Kr.

1. Definitioner

Bild – med bild avses även del av bild (t.ex. i montage, manipulering, collage eller dylikt) samt även stillbild som utgjort del av rörlig bild. BLF:s uppfattning är att alla bilder som är värda att publiceras är att betrakta som verk i Upphovsrättslagens mening.

Säljare – med säljare avses den som har den ekonomiska rätten till bilden enligt Upphovsrättslagen.

Köpare – med köpare avses den som rekvirerat, beställt eller erhållit upplåtelse av bild direkt av säljare enligt avtal.

Upphovsman – skaparen av ursprungsbilden.

Prisbasbelopp – av staten fastställt gällande prisbasbelopp.

IPTC-information – metadata i enlighet med standard fastställd av IPTC (International Press Telecommunications Council), se www.iptc.org

2. Beställning, orderbekräftelse och faktura

Avtal mellan köpare och säljare bör dokumenteras skriftligt. Muntliga avtal gäller enligt svensk lag, men svårigheterna är stora att i efterhand vid en eventuell tvist fastställa vad parterna kommit överens om. Vi rekommenderar därför att både säljare och köpare dokumenterar hela beställningsprocessen skriftligt, från beställning, till orderbekräftelse och faktura. Vem är beställaren, vad ska bilden användas till, under hur lång tid och vilket pris har parterna kommit överens om?

3. Rätten till verket

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960/729 (URL) (www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm) nedan kallat Upphovsrättslagen gäller med tillägg enligt nedan.

Den rätt till användning av bilden som överlåtes enligt dessa leveransvillkor övergår till beställaren först sedan full betalning erlagts till säljaren (gäller ej snabba jobb där annan överenskommelse gjorts). Om beställaren använder materialet utan att full betalning erlagts medger beställaren skadestånd med dubbla försäljningspriset.

Rätten till bild som utförts på beställning överlåtes till beställaren för användning i beställarens egen verksamhet. Alla sekundära rättigheter tillhör säljaren om inget annat avtalats. Säljaren får sälja bild till annan först sedan köparen använt bilderna till avsedd användning, om ej annat avtalats. Sådan försäljning får dock inte ske till användning som skadar köparen.

Observera att Upphovsrättslagen och BLF:s Leveransvillkor gäller alla publiceringsformer, i såväl tryckt som i digital form.

4. Upplåta eller vidareförsälja till tredje part. Upplåtelse vid pressrelease.

Beställaren får ej upplåta eller vidaresälja rätten till bild till tredje part utan att överenskommelse om detta träffats med säljaren.

Vid pressreleaser är det vanligt att bifoga bilder som får användas för redaktionell publicering. Bild som köps in i syfte att distribueras som pressrelease får upplåtas för bruk i redaktionell publicering i det sammanhang som pressreleasen avhandlar. Rätten att använda bild för pressrelease kräver uttryckligt tillstånd från säljare och är normalt tidsbegränsat till sex månader efter inköp om inte annat avtalats.

När det gäller bild som tagits på beställning för att användas på förpackningar, skivomslag etc medges rätten att tredje part får avbilda förpackningen, omslaget eller använda förpackningen i t.ex. skyltning eller annan marknadsföring för aktuell produkt.

Bilden får inte brytas ut ur sitt samanhang eller användas för annat företag.

5. Exklusiva rättigheter

Vanligtvis säljs bild ej med exklusiva rättigheter. Kunder kan begära exklusiv rätt till beställd bild under en begränsad tid. Detta ska avtalas i samband med beställningen. Normalt innebär detta ett betydligt högre timpris (hur mycket beror på avtalstid).

Upphovsman har alltid rätt att visa upp bild som han/hon producerat som referens, men det bör endast i undantagsfall ske före publicering eller offentliggörande. Om kunden ej publicerat / offentliggjort bilden inom 90 dagar efter dess tillkomst anses den som offentliggjord.

Säljaren har inte rätt att utan särskild överenskommelse vidareförsälja bild framställd under uppdrag förrän tidigast en månad efter att kunden publicerat eller offentliggjort bilder från aktuellt uppdrag.

6. Otillåten exemplarframställning – stöld

Användande av bild för exemplarframställning, offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten får ej ske utan säljarens tillstånd. Detta gäller även reproducering, kopiering, Internet­publicering, CD och dylikt. Vid datorbehandling av bild får den dock sparas tillfälligt i datorutrustningen under produktionstiden.
När rättsinnehavare fått kännedom om otillåten exemplarframställning debiteras detta omedelbart med 10 procent av prisbasbeloppet, utöver ersättning eventuell publicering av bilden. Debitering sker per bild och för varje användningsområde.

Vid överskridande av tidsbestämt användande debiteras som för ny publicering.

7. Lagring av bild i digitalt arkiv

För lagring av bild i digitala arkiv erfordras tillstånd av säljaren. Vid lagring i digitala arkiv är det viktigt att arkivet är skyddat mot otillbörlig åtkomst. Om bild genom brister i detta skydd görs tillgänglig för utomstående kan skadestånd krävas av bildköparen eller arkivets ägare. Har bild lagrats utan upphovsmannens tillstånd debiteras för varje bild 10 procent av prisbasbeloppet, utöver ersättning för publicering/visning.

8. Manipulering av bild

Bilder får ej utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring
– utöver normal redigering, oavsett teknik.

Utan sådant tillstånd får ej heller bild eller del av bild användas sammansatt med annan bild (montage) på så sätt att det för betraktaren framstår som en ny bild. Om sådant tillstånd medgivits skall samtliga upphovsmäns namn alltid anges i anslutning till bilden. Dessutom skall i samband med bilden anges att det är ett montage. Vid överträdelse sker debitering för varje sådan användning med minst 20 procent av prisbasbeloppet.

Det är ej tillåtet att t.ex. färglägga svartvita bilder utan upphovsmannens tillstånd.

9. Avritning av bild

För bild som avritats eller överförts till annan konstart utan upphovsmannens/säljarens tillstånd debiteras minst 20 procent av prisbasbeloppet. Detta gäller oavsett graden av likhet med ursprungsbilden.

10. Rätten till original- och produktionsmaterial

Produktionsmaterial, negativ, master eller originalfiler är upphovsmannens egendom om ej annat skriftligen avtalats. Originalmaterial som ej är i digital form (film, papper eller liknande) skall omedelbart returneras till säljaren efter användning.

Beställaren har ingen rätt att vidareförsälja, kopiera, licensiera, bortskänka, utlåna, digitalt lagra eller nyttja materialet på annat sätt än vad som överrenskommits i avtal.

11. Köp ur arkiv. Material för urval

Med arkiv- och urvalsmaterial avses bild som säljaren har rätt till enligt Upphovsrättslagen eller som säljaren förvärvat försäljningsrätten till. Angivna priser avser engångspublicering och omfattar ej andrahandsrättigheter om detta ej avtalats vid beställningen.

Vid beställd eftersökning av bild ur arkiv som sedan lämnas/överförs till påseende debiteras arkivsökningsavgift, samt eventuella övriga kostnader (t.ex. kopiekostnad, lagringsmedia eller frakt). Beställaren ansvarar för att beställda eller till påseende översända original omgående återställs i oskadat skick.

Digitala filer för påseende skall raderas. Ej raderade filer, som lagrats av beställaren utan tillstånd av upphovsmannen är otillåtet tillgängliggörande och otillåten exemplarframställning.

12. Skadat eller borttappat original

Skadat eller borttappat original eller kopia jämställd med original debiteras med minst 20 procent av prisbasbeloppet per original. För förkomna duplikat/kopior debiteras ny framställnings- och
administrationskostnad.

13. Försenad retur av original

Original som tillställts köpare på begäran av denne skall returneras omedelbart efter publicering eller senast inom 10 dagar om ej annat skriftligen avtalats. Om så ej sker debiteras förseningsavgift. Om inköpt bild ej publicerats/visats senast 12 månader efter köp, upphävs publicerings-/visningsrätten. Uppburet honorar behålles av säljaren.

Original skall returneras oavsett om det kommit till användning eller ej. Digitalt mottaget material skall förstöras efter användande. Lagring i digitalt arkiv, på CD etc får ej ske utan tillstånd av säljaren.
Förseningsavgift för återsändning av stillbildsoriginal, från och med dag 11, per bild och vecka 50 kronor.

14. Namnangivelse

Upphovsmannens namn (fotografens/tecknarens s.k. byline) skall alltid anges. Detta är ett villkor för tillstånd till publicering/visning såvida ej annat avtalats. Namn skall ha sådan stilgrad eller visas i visuella media under så lång tid att det är lättläst på normalt avstånd. I rörliga medier ska det visas under så lång tid att en normal person hinner läsa.

Utelämnas namnet debiteras 100 procents påslag per publicerad bild enligt gällande pris för arkivbild (enligt Rätt & Pris Foto avsnitt C). Ingår det vid leverans som en förutsättning att även bildbyråns namn skall anges debiteras även detta med mostsvarande påslag.

Ingår det vid leverans som en förutsättning för publicering/visning att även licensgivarens / producentens namn anges debiteras även uteblivande av detta därutöver på samma sätt som ovan.

15. Upphovsrättslig märkning

Upphovsrättslig märkning får ej avlägsnas från digital bild. Vid elektronisk publicering (t.ex. på Internet) skall metadata i form av IPTC-information som anger fotograf och annan upphovsrättslig information finnas kvar i den publicerade filen. Undantag kan accepteras för filformat som ej stödjer IPTC-information samt då bildfilens storlek understiger 5 KB.

16. Lagen om namn och bild i reklam

Enligt lagen av den 1 januari 1979 är enskild persons namn eller bild skyddad mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Observera att bild publicerad på företags hemsida på Internet kan jämställas med reklam. Lagen gäller endast personer som är i livet när reklamen i fråga publiceras. Den som publicerar bilden eller visar den offentligt ansvarar för att detta efterlevs.

17. Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) gäller för Internet/intranät och databaslagring i t.ex. digitalt arkiv. Endast i de fall datalagring eller publicering på Internet kan anses kränkande eller förtalande krävs tillstånd av person på bild. Att sådant tillstånd finns åvilar den som lagrar eller publicerar materialet.

18. Bildrapport – rapport av publicerade urvalsbilder (arkivbild)

Bildrapport för vilka bilder som publicerats, var och hur, skall lämnas till fotografen senast 30 dagar efter publiceringsdagen. För bild som publiceras utan att så skett debiteras minst 5 procent av prisbasbeloppet utöver gällande publiceringspris, såvida inte skäl föreligger för skadestånd med ett högre belopp.

19. Priser

Debitering av beställt arbete sker oavsett om bild använts för uppgivet ändamål eller ej. Alla angivna priser är exklusive lagstadgad moms (normalt för bilder 25%). För uppdrag till kund i annat EU-land utgår ej moms om kunden kan uppvisa internationellt VAT-nummer.

20. Betalningsvillkor

Betalning sker efter utfärdad faktura. Fakturering sker löpande efter utförda arbetsmoment eller varje månad för nedlagd tid och nedlagda kostnader inom offertens/avtalets ram.
Betalningsvillkor: 20 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter 30 dagar med Riksbankens referensränta + 8 procent (vilket måste anges på fakturan). Anmärkningar mot faktura skall ske inom 8 dagar för att beaktas.

21. F- och A-skatt

Kontrollera att din leverantör har F-skattebevis. Medlemmar i BLF är företagare och har F-skattebevis. Om säljare kan uppvisa F-skattebevis är köpare inte skyldig att betala sociala avgifter eller dra skatt på debiterat belopp. Om säljare ej kan uppvisa F-skattebevis eller har A-skattsedel är köpare skyldig att betala sociala avgifter som dras från i BLF:s Cirkaprislista angivna priser och därefter på återstående belopp göra avdrag för skatt. Sociala avgifter skall ej utgå på kostnadsersättningar och material.

22. Tvister

Tvister om affärsuppgörelser där BLF:s Leveransvillkor gäller skall föras i svensk domstol enligt
gällande svensk lag.

© Bildleverantörernas Förening, BLF, 2010