a846cd9aaafadee235e53aa5ff4e1d5d

Fotograf: Elisabeth Falk

Både besökarna och utställarna var nöjda med Image For Sale. 4 av 5 av dem som uppgav sig vara bildköpare sade att de hittat en ny bildleverantör bland utställarna som de troligen kommer att köpa bilder av i framtiden. Ett allmänt önskemål var att det på nästa mässa skall komma fler utställare och arrangeras fler seminarier.

Det framgår av de enkäter som BLF gjorde bland både besökare och utställare. Till de 176 besökare som hade lämnat sin e-postadress i samband med förhandsanmälan skickades en enkät. 87 svarade.  På en skala 1-5 fick de tillfrågade ge ett betyg på evenemanget som helhet. 48 procent gav betyget 3, 31 procent 4 och 9 procent 5.
De i särklass flesta besökarna kom från Stockholm. Det fanns kritik mot lokalerna i Galleri Kontrast.  Hälften av de intervjuade var missnöjda och tyckte att lokalerna var för små och ventilationen för dålig.
– För att vara första gången kan vi vara väldigt nöjda, säger Ulrik Södergren, vice ordförande i BLF och en av dem som planerat mässan och hållit i besökarenkäten.

587cebc817d713d6e41cf1c2c3317f40

Fotograf: Elisabeth Falk

Även utställarna fick svara på frågor. Alla har ännu inte lämnat sina svar, men av de enkätsvar som inkommit framgår att utställarna tycker att Image for Sale var väldigt positivt och givande, berättar Elisabeth Falk som i styrelsen ansvarat för utställarenkäten. Alla var mycket nöjda med både lokal och service. Man tyckte årstiden var bra vald, men alternativt föreslogs från flera att samköra med Bokmässan i Göteborg, som besöks av många av deras kunder. Fler besökare från reklam- och filmbranschen, veckopress, myndigheter och organisationer skulle varit bra att få med. Seminarier är alla överens om att ha, men kanske kunde man satsa på fler ämnen och att det var olika teman de båda dagarna. 

 

 

 

 

 

2b9de218d4a51dc98604456ad1b3833e

Fotograf: Elisabeth Falk

Under första mässdagen var det litet strul med tekniken. Det var problem med uppkopplingen. Men till andra dagen var allt avhjälpt. Samtliga utställare säger att de kommer gärna tillbaka. 
Nationalmuseums Bildbyrå som besökte mässan tackar för ett bra initiativ. De har redan anmält att de gärna deltar nästa år!