Upphovsrättsliga intrång sköts av de svenska domstolarna i dag på ett bra sätt, anser BLF i ett remissvar till justitiedepartementet. Detta oavsett om målen behandlas i eller utanför Stockholm. Nu föreslås ett nytt system som skulle medföra att dessa, bland annat så kallade förenklade FT-mål alla i en första instans förläggs till en ny domstol i Stockholm. Detta avstyrker BLF.

I en departementspromemoria föreslås nämligen att alla immaterials- och marknadsrättsliga frågor avgörs i första instans i en ny Patent- och Marknadsdomstol förlagd till Stockholms tingsrätt, i en andra instans till en likaså nyinrättad Patent- och Marknadsöverdomstol.
BLF har inga invändningar mot de nya domstolarna. Men väl att de upphovsrättsliga frågorna genom förslaget flyttas över till det nya domstolssystemet. BLF skriver:
”Vi anser att domstolarnas behandling av upphovsrättsliga intrång idag sköts på ett bra sätt oavsett om målet avgörs i domstolar utanför Stockholm. BLF har kännedom om 100-tals immaterialrättsliga tvister som drivits i domstolar de senaste tio åren. Majoriteten av dessa tvister har i domstolar drivits som FT-mål dvs. förenklade tvistemål om mindre värden, med rättegångskostnader enligt RB 18:8 a. En klar majoritet av dessa mål har avgjorts i andra domstolar än Stockholm tingsrätt. Många av dessa mål har som avsikten med FT-mål är avgjorts genom förlikning och kanske därigenom inte finns med i den statistik som Promemorian visar. De flesta tingsrätter uppträder mycket proffsigt i dessa ärenden som tenderat till att bli fler och fler i domstolarna.”
”När det gäller upphovsrättsliga tvister måste man komma ihåg att de allra flesta fallen gäller enskilda upphovsmän, en fotograf, en författare, en kompositör osv. Sedan ett 10-tal år tillbaka har flera hovrätter samt även beträffande upphovsrättsligt skadestånd i Högsta domstolen, mål Ö 2256-10 att upphovsmannen äger rätt att stämma där skada skett dvs. i t.ex. fotografens egen hemort.
Detta är en stor fördel för den enskilde upphovsmannen som också bidrar till att hålla nere kostnaderna för den enskilde att driva en upphovsrättslig tvist. Upphovsmannen kan komma till en rättegångssal nära sin bostadsort och slippa resor och fördyrande kostnader att ta sig som idag till motpartens hemort eller som i lagförslaget till Stockholm.”
”Förenklade tvistemål skiljer ut sig från andra tvistemål då de alltid hanteras i rätten av en ensam domare som också det håller statens kostnader nere för rättsskipningen. I de sammanhangen finns inget som talar för en centralisering av mål till en domstol i Stockholm. Snarare kan handläggningstiden i en sådan domstol med extremt många mål riskera att öka.”
Förslaget kan också strida mot EU-lagstiftningen, påpekar BLF, och prisar det europeiska småmålsförfarandet som medger att mål där fordran ej överstiger 2000 euro avgörs genom ett förenklat system.
BLF anser att de rena upphovsrättsliga målen även i fortsättningen bör kunna tas upp som tidigare i behöriga domstolar i hela landet och lösas där på sedvanligt sätt. Detta gäller framförallt FT-målen som skulle innebära en kraftig försämring för den enskilde upphovsmannen.
BLF avstyrker därför förslaget att immaterialrättsliga mål skall ha Stockholms tingsrätt som första instans. Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till de drabbade upphovsmännens förhållanden utan ökar kostnader och juridisk möjlighet för upphovsmännen att driva sin sak.