Filminstitutet som är en statlig stiftelse kan mycket väl omfattas av upphovsrättslagens paragraf 16, skriver BLF i sitt remissvar till justitiedepartementet. Men då ska Filminstitutet inte sälja bilder ur sitt arkiv för 300 kronor styck som man inte har upphovsrätt till, påpekar BLF.

BLF skriver i sitt remissvar:
”Samtidigt vill vi passa på att påpeka att 16 § upphovsrättslagen som vi läser den endast omfattar exemplarframställning och enstaka  forskningsändamål. Rent tillgängliggörande av verk eller spridning utan tillstånd av upphovsmännen omfattas inte.
På Filminstitutets hemsida framgår att institutet utan uppgörelser med upphovsmännen säljer upphovsrättsliga verk, till exempel följande:
”Jag söker en bild av en viss skådespelare.
Det går bra att beställa bilder från Filminstitutets bildarkiv mot en kostnad på 300 kronor”. Observera att Filminstitutet inte äger rättigheterna till många av bilderna i bildarkivet, utan att avtal måste träffas med varje rättighetsinnehavare. Det föreligger också för närvarande en tvist emellan Filminstitutet och en upphovsrättsinnehavare beträffande  bioaffischbilder av en konstnär som tillgängliggjorts på Internet.
Det känns viktigt att i detta sammanhang påpeka att Filminstitutet kan kontakta upphovsmännen, t.ex. Bildupphovsrätt Sverige, för att försöka lösa eventuella problem via en avtalslicens i dessa frågor, som enligt BLF:s uppfattning inte ingår i 16 § upphovsrättslagen.
Med dessa reservationer är BLF positiv till att Filminstitutet får omfattas av 16 § upphovsrättslagen.”

BAKGRUND  Stiftelsen Filminstitutet har ansökt enligt fjärde stycket paragraf 16 i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk om att få framställa exemplar enligt par16, första stycket 1-3. Justitiedepartementet har berett bland några utvalda institutioner och organisationer BLF att framlägga synpunkter.