Leveransvillkoren har reviderats 2008, 2011 och en mindre nu 2013. 
BLF: s 
Prisbasbelopp fastställs av regeringen och fäljer den allmänna prisutvecklingen. Du hittar aktuellt belopp på Skatteverkets webbplats. För 2013 är det fastställt till 44 500 Kr.
(Dessa villkor gäller från 2013-01-01 och ersätter tidigare utgåvor)

1. Definitioner

Film: med film avses även del av film (filmsekvens).

Bild: med bild avses även del av bild (t.ex. i montage, manipulering, collage eller dylikt) samt även stillbild som utgjort del av rärlig bild.

Säljare: med säljare avses den som har den ekonomiska rätten till filmen/verket enligt Upphovsrättslagen.

Köpare: med köpare avses den som rekvirerat, beställt eller erhållit upplåtelse av film direkt av säljare enligt avtal.

Upphovsman: skaparen av filmen – produktionsbolag/producent/filmfotograf.

Prisbasbelopp: av staten fastställt gällande prisbasbelopp.

2. Beställning, orderbekräftelse och faktura

Avtal mellan köpare och säljare bör dokumenteras skriftligt. Muntliga avtal gäller enligt svensk lag, men svårigheterna är stora att i efterhand vid en eventuell tvist fastställa vad parterna kommit överens om. Vi rekommenderar därför att både säljare och köpare dokumenterar hela beställningsprocessen skriftligt, från beställning/synopsis, till orderbekräftelse och faktura. Vem är beställaren, vad ska filmen användas till, i vilka länder ska den visas, under hur lång tid och vilket pris har parterna kommit överens om?

3. Rätten till verket

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960/729 nedan kallat Upphovsrättslagen gäller med tillägg enligt nedan.
Den rätt till användning av filmen som upplåtes enligt dessa leveransvillkor ävergår till beställaren färst sedan full betalning erlagts till säljaren (gäller ej snabba jobb där annan äverenskommelse gjorts). Om beställaren använder materialet utan att full betalning erlagts medger beställaren skadestånd med dubbla försäljningspriset.
Rätten till film som utförts på beställning upplåtes till beställaren för användning i beställarens egen verksamhet. Alla sekundära rättigheter tillhör säljaren om inget annat avtalats. Säljaren får sälja filmat material/sekvenser till annan först sedan köparen använt filmen till avsedd användning, om ej annat avtalats. Sådan försäljning får dock inte ske till användning som skadar köparen.
Observera att Upphovsrättslagen och BLF: s Leveransvillkor gäller alla publiceringsformer.
BLF: s uppfattning är att alla bilder/filmer/sekvenser som är värda att publiceras är att betrakta som verk i upphovsrättslagens mening.

4. Upplåta eller vidareförsälja till tredje part.

Beställaren får ej upplåta eller vidaresälja rätten till filmen till tredje part utan att överenskommelse om detta träffats med säljaren.

5. Otillåtet utnyttjande: stöld

Användande av film för exemplarframställning, offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten, tillgängliggörande får ej ske utan säljarens tillstånd. Detta gäller även reproducering, kopiering, Internetpublicering, CD, DVD och dylikt. Vid datorbehandling av filmen får den dock sparas tillfälligt i datorutrustningen under produktionstiden.
När rättsinnehavare fått kännedom om otillåtet utnyttjande debiteras detta omedelbart med 
10 procent av prisbasbeloppet, utöver ersättning för användandet av filmen. Debitering sker per filmkopia/sekvens/uttagen stillbild och för varje användningsområde. Vid överskridande av tidsbestämt användande debiteras som fär nytt användande.

6. Lagring av film i digitalt arkiv

Lagring skall överenskommas med upphovsrättsinnehavaren. Upp-och nedladdning, visning ur ett digitalt arkiv innebär exemplarframställning enligt upphovsrättslagen och kan vid otillåten datalagring debiteras som intrång.
Vid lagring i digitala arkiv är det viktigt att arkivet är skyddat mot otillbörlig åtkomst. Om film genom brister i detta skydd gärs tillgänglig fär utomstående kan skadestånd krävas av köparen eller arkivets ägare.

7. Manipulering av verk

Godkänt och levererat filmverk får ej utan säljarens uttryckliga tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring med användande av elektronisk teknik eller annat förfarande. Det är ej tillåtet att t.ex. färglägga svartvita filmer utan upphovsmannens tillstånd. Det inte heller tillåtet att ur ett rörligt verk frysa eller ta ut stillbilder, om detta ej sker med producentens /upphovsmannens tillstånd. I de fall produktionen sänds i TV kan utan producentens medgivande endast ett utdrag av verket som påannons i samband med sändning av det kompletta verket tillåtas. Vid överträdelse sker debitering för varje sådan användning med minst 20 procent av prisbasbeloppet.

8. Avritning eller frysning av bild

Avritning eller överföring av film till annan konstart (t.ex. stillbild) utan säljarens tillstånd debiteras. En fryst separat bild är ej längre ett filmverk. Vid överträdelse debiteras varje förändring/förvanskning med minst 20 procent av prisbasbeloppet per bild. Detta gäller oavsett graden av likhet med 
originalet.

9. Rätten till original- och produktionsmaterial

Produktionsmaterial, negativ, master eller originalfiler är upphovsmannens egendom om ej annat skriftligen avtalats. Originalmaterial som ej är i digital form (film, band eller liknande) skall omedelbart returneras till säljaren efter användning.
Beställaren har ingen rätt att vidareförsälja, kopiera, licensiera, bortskänka, utlåna, digitalt lagra eller nyttja materialet på annat sätt än vad som beskrivits i avtal. Om materialet eller delar därav avses att användas i annan produktion måste nytt avtal ingås.

10. Köp ur arkiv. Material för urval

Med arkiv- och urvalssekvens avses sekvens till vilken säljaren har rätt enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller som säljaren förvärvat försäljningsrätten till. Angivna priser avser engångsanvändning och omfattar ej andra rättigheter om detta ej avtalats vid beställningen. Vid eftersökning av filmsekvenser som sedan lämnas/överförs till påseende debiteras arkivsökningsavgift, samt eventuella kopieringskostnader. Beställaren ansvarar för att beställda eller till påseende översända original återställs i oskadat skick.
Digitala filer fär påseende skall raderas. Ej raderade filer, som lagrats av beställaren utan tillstånd av upphovsmannen är otillåtet tillgängliggörande och otillåten exemplarframställning.

11. Skadat eller borttappat original

Skadat eller förkommet original eller kopia jämställd med original debiteras med minst 20 procent av prisbasbeloppet. För förkomna duplikat/kopior debiteras ny framställnings- och administrations-kostnad.

 

12. Försenad retur av original

Original som tillställts käpare på begäran av denne skall returneras omedelbart efter användning eller senast inom 10 dagar om ej annat skriftligen avtalats. Om så ej sker debiteras färseningsavgift. Om inkäpt filmsekvens ej visats senast 12 månader efter käp, upphävs visningsrätten om ej annat avtalats. Uppburet honorar behålles av säljaren. Digitalt mottagen filmsekvens skall färstäras. Lagring får ej ske utan tillstånd.

 

13. Namnangivelse

Upphovsmannens namn skall alltid anges. Detta är ett villkor för tillstånd till visning såvida ej annat avtalats. Utelämnas namnet debiteras 5 000 kr samt 1 000 kr per påbärjad minut och visning. Ingår vid leverans som en färutsättning fär visning att även licensgivarens/ producentens namn skall anges debiteras även uteblivande av detta därutäver på samma sätt. Namn skall ha sådan storlek eller visas i visuella media under så lång tid att det är lättläst.

 

14. Upphovsrättslig märkning

Upphovsrättslig märkning får ej avlägsnas från digital mediafil. Sker detta debiteras på samma sätt som utelämnande av upphovsmannens namn enligt punkt 13. Vid elektronisk publicering (t.ex. på internet) skall metadata som anger fotograf och annan upphovsrättslig information finnas kvar i den publicerade mediafilen. Undantag kan accepteras för filformat som ej stödjer metadat samt då bildfilens storlek understiger 5 KB.

 

15. Lagen om namn och bild i reklam

Enligt lag av den 1 januari 1979 är enskild persons namn eller bild skyddad mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Även publicering på företags hemsida på Internet kan jämställas med reklam.
Lagen gäller endast personer som är i livet när reklamen i fråga publiceras. Den som publicerar/visar filmen offentligt bär allt ansvar.

 

16. Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) gäller fär Internet/Intranät och databaslagring i t.ex. digitalt arkiv. Endast i de fall datalagring eller publicering på Internet kan anses kränkande eller färtalande krävs tillstånd av person på bild. Att sådant tillstånd finns åvilar den som lagrar eller publicerar materialet.

17. Priser

Debitering av beställt arbete sker oavsett om film/sekvens använts för uppgivet ändamål eller ej. Alla angivna priser är exklusive lagstadgad moms (normalt 25%). För uppdrag till kund i annat EU-land utgår ej moms om kunden kan uppvisa internationellt VAT-nummer.
Betalning sker efter utfärdad faktura. Fakturering sker löpande efter utförda arbetsmoment eller varje månad för nedlagd tid och nedlagda kostnader inom offertens/avtalets ram.

 

18. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor: 20 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter 30 dagar med Riksbankens referensränta + 8 procent (vilket måste anges på fakturan). Anmärkningar mot faktura skall ske inom 8 dagar för att beaktas.

 

19. F- och A-skatt

Kontrollera att din leverantär har F-skattebevis. Medlemmar i BLF är färetagare och har F-skattebevis. Om säljare kan uppvisa F-skattebevis är käpare inte skyldig att betala sociala avgifter eller dra skatt på debiterat belopp. Om säljare ej kan uppvisa F-skattebevis eller har A-skattsedel är käpare skyldig att betala sociala avgifter som dras från i BLF: s Cirkaprislista angivna priser och därefter på återstående belopp gära avdrag fär skatt. Sociala avgifter skall ej utgå på kostnadsersättningar och material.

 

20. Tvister

Tvister om affärsuppgärelser där BLF: s Leveransvillkor gäller skall färas i svensk domstol enligt 
gällande svensk lag.

 

21. Avbokning

Vid av-/ombokning av inspelning har leverantören fortfarande kostander som ska täckas för bokad personal och utrustning. Vid sena ändringar debiteras därför en del av det offerade priset för att täcka dessa kostnader.
•12-8 dagar innan 25% utav offererat belopp innan eventuella rabatter
• 7-3 dagar innan 50% utav offererat belopp innan eventuella rabatter
• 2-0 dagar innan 90% utav offererat belopp innan evenuella rabatter