Dessa villkor är gamla och gäller bara för bildrättigheter sålda före 2008-01-31. Se de nya uppdaterade levernasvillkoren.

Dessa villkor gäller från 2007-01-01 och ersätter tidigare utgåvor. Detta är ett utdrag från publikationen Rätt & Pris:Foto 2007

1. Definitioner

Med bild avses även del av bild (t.ex.. i montage, manipulering, collage eller dylikt). Med säljare avses den som har den ekonomiska rätten till bilden enligt Upphovsrättslagen. Med köpare avses den som rekvirerat, beställt eller erhållit upplåtelse av bild direkt av säljare enligt avtal.

2. Beställning, orderbekräftelse och faktura

Avtal mellan köpare och säljare bör dokumenteras skriftligt. Muntliga avtal gäller enligt svensk lag, men svårigheterna är större att i efterhand vid en eventuell tvist dokumentera vad parterna kommit överens om. Vi rekommenderar därför att både säljare och köpare dokumenterar hela beställnings-processen skriftligt, från beställning, till orderbekräftelse och – naturligtvis – faktura. Vem är beställaren, vad skall bilden användas till, under hur lång tid och vilket pris har parterna kommit överens om?

3. Rätten till bilden

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960/729 (URL) gäller med nedanstående förbehåll: Rätten till bild som utförts på beställning överlåtes i den utsträckning som avtalats vid beställningen, i normalfallet max tre användningsområden. I övrigt förbehålls rätten fotografen. Vid fler än tre användningsområden rekommenderas avtal om delad fotoanvändning, alternativt tillkommande användning, se sid 9 i BLF:s prislista. Beställaren får ej överlåta rätten till bild till annan utan att skriftlig överenskommelse därom träffats med upphovsmannen. Original är fotografens egendom om ej annat skriftligen avtalats och skall omedelbart returneras till upphovsrättsinnehavaren efter användning. Alla sekundära rättigheter tillhör upphovsrättsinnehavaren om inget annat avtalats. Den rätt till användning av bild som överlåtes enligt dessa leveransvillkor övergår till beställaren först sedan full betalning erlagts till säljaren/fotografen. Om beställaren använder materialet utan att full betalning erlagts medger beställaren skadestånd med dubbla försäljningspriset.

Observera att upphovsrättslagen och BLF:s Leveransvillkor gäller alla publiceringsformer, även

spridning via t.ex. CD, PDF-fil och intranät.

4. Priser

Priser enligt BLF:s gällande Cirkaprislista. Debitering av beställt arbete sker oavsett om bilderna

använts för uppgivet ändamål eller ej. Alla angivna priser är exklusive 25 procent moms. För uppdrag till kund i annat EU-land utgår ej moms om kunden kan uppvisa momsregistreringsnummer.

5. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor: 20 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter 30 dagar med Riksbankens referensränta + 8 procent (vilket måste anges på fakturan). Anmärkningar mot faktura skall ske inom 8 dagar för att beaktas. Tvister om affärsuppgörelser där BLF:s Leveransvillkor gäller skall föras i svensk domstol enligt gällande svensk lag.

6. Prisbasbelopp år 2007

Prisbasbeloppet för år 2007 är 40300 kronor.

7. Digitala och analoga arkivbilder till påseende

Med arkiv- och urvalsbild avses bild till vilken säljaren har rätt enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller som säljaren förvärvat försäljningsrätten till. Angivna priser avser engångspublicering och omfattar ej andrahandsrätttigheter om detta ej avtalats vid beställningen.

Vid beställd eftersökning av bilder ur bildarkiv som sedan lämnas/överförs till påseende debiteras arkivsökningsavgift, samt eventuella kopieringskostnader. Beställaren ansvarar för att beställda eller till påseende översända original omgående återställs i oskadat skick. Digitala filer för påseende skall raderas. Ej raderade filer, som lagrats av beställaren utan tillstånd av upphovsmannen är otillåtet tillgängliggörrande och otillåten exemplarframställning.

8. Skadat eller borttappat original

Skadat eller borttappat original eller kopia jämställd med original debiteras med minst 20 procent av prisbasbeloppet per original. För förkomna duplikat/kopior debiteras ny framställnings- och administrationskostnad.

9. Försenad retur av original

Bild som tillställts köpare på begäran av denne skall returneras omedelbart efter publicering eller senast inom 10 dagar om ej annat skriftligen avtalats. Om så ej sker debiteras förseningsavgift enligt nedan. Om inköpt bild/bilder ej publicerats senast 12 månader efter köp, upphävs publiceringsrätten. Uppburet honorar behålles av säljaren.
Original skall returneras oavsett om det kommit till användning eller ej. Digitalt mottagen bild skall förstöras. Lagring i digitalt bildarkiv, på CD etc får ej ske utan tillstånd av upphovsmannen.

Förseningsavgift, från och med dag 11, per bild och vecka 50 kronor.

10. Rapport av publicerade bilder (bildrapport)

Bildrapport för vilka bilder som publicerats och hur skall lämnas till fotografen senast 30 dagar efter publiceringsdagen. För bild som publiceras utan att så skett debiteras minst 5 procent av basbeloppet utöver gällande publiceringspris, såvida inte skäl föreligger för skadestånd med ett högre belopp.

11. Lagring av bild i digitalt bildarkiv

För lagring av bild i företags digitala bildarkiv erfordras tillstånd från den fotograf/ upphovsrättsinnehavare som har rätt till ersättning. Varje framtagning av en bild ur ett digitalt bildarkiv är att betrakta som exemplarframställning ur upphovsrättslagens mening och skall ersättas om ingen annan uppgörelse träffas. Skall bild lägggas in i sådant arkiv bör en tidsbegränsad uppgörelse träffas om hur användning av arkivet skall ske. Att utan sådant tillstånd använda det digitala bildarkivet för internt bruk, på cd, i internt nätverk/intranät eller på internet, är ej tillåtet. BLF har för närvarande endast avtal om generellt tillstånd för datalagring av medlemmarnas bilder med Tidningsutgivarna. Har bild lagrats utan upphovsmannens tillstånd debiteras för varje bild 10 procent av prisbasbeloppet, utöver ersättning för eventuell publicering.

12. Bildstöld

Användande av bild för exemplarframställning, överföring, offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten får ej ske utan upphovsmannens eller säljarens tillstånd. Med intrång i upphovsmannens ensamrätt avses t.ex. reproducering, kopiering, inläggning som digital bild i datoriserat arkiv, internetpublicering, CD och dylikt. Vid datorbehandling av bild får den dock sparas tillfälligt i datorutrustningen under produktionstiden

När rättsinnehavare fått kännedom om intrång debiteras detta omedelbart med 10 procent av prisbasbeloppet, utöver ersättning för eventuell publicering av bilden. Debitering sker per bild och för varje användningsområde. Vid överskridande av tidsbestämt användande debiteras som för nytt intrång.

13. Manipulering av bild

Bild får ej utan fotografens/säljarens uttryckliga tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring – utöver normal redigering – med användande av elektronisk teknik eller annat förfarande. Utan sådant tillstånd får ej heller bild eller del av bild användas sammansatt med annan bild (bildmontage) på så sätt att det för betraktaren framstår som en ny bild. Om sådant tillstånd medgivits skall samtliga fotografers namn alltid anges i anslutning till bilden/montaget. Dessutom skall under bilden anges att den är ett montage. Vid överträdelse sker debitering för varje sådan användning med minst 20 procent av prisbasbeloppet.

14. Avritning av bild

För bild som avritats eller överförts till annan konstart utan fotografens/säljarens tillstånd debiteras minst 20 procent av prisbasbeloppet. Detta gäller oavsett graden av likhet med fotografiet.

15. Namn vid bild

Fotografens namn (s.k. byline) skall alltid anges vid publicering. Detta är ett villkor för tillstånd att publicera bilden såvida ej annat avtalats. Utelämnas namnet debiteras 100 procents påslag per publicerad bild och placering. Ingår vid leverans som en förutsättning att även bildbyråns namn skall anges debiteras även detta med 100 procent. Namn skall ha sådan stilgrad eller visas i visuella media under så lång tid att det är lättläst på normalt avstånd.

16. Lagen om namn och bild i reklam

Enligt lagen av den 1 januari 1979 är enskild persons namn eller bild skyddad mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Observera att bild publicerad på företags hemsida på internet kan jämställas med reklam. Lagen gäller endast personer som är i livet när reklamen i fråga publiceras. Bildanvändaren ansvarar för publiceringen.

17. Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) gäller för internet/intranät och databaslagring i t.ex. digitalt bildarkiv. En bild på en person är enligt beslut av regeringen att betrakta som en personuppgift. Tillstånd av personer på bild kan krävas vid databaslagring och publicering på internet. Att sådant tillstånd skaffas åvilar den som publicerar eller lagrar bilden.

18. F- och A-skatt

Kontrollera att din leverantör har F-skattebevis. Medlemmar i BLF är företagare och har F-skattebevis. Om fotograf/säljare kan uppvisa F-skattebevis är köpare inte skyldig att betala sociala avgifter eller dra skatt på debiterat belopp. Om fotograf/säljare ej kan uppvisa F-skattebevis eller har A-skattsedel är köpare skyldig att betala sociala avgifter som dras från angivna priser och därefter på återstående belopp dra skatt. Sociala avgifter skall ej utgå på kostnadsersättningar och material.

© BLF, Bildleverantörernas Förening 2007