Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) stämde i somras Wikimedia Sverige för upphovsrättsbrott. Wikimedia driver projektet offentligkonst.se som syftar till att göra all offentlig konst i Sverige tillgänglig för allmänheten. Det sker genom att supportrar till Wikimedia uppmanas att fotografera av offentliga konstverk. Dessa gratisbilder läggs sedan ut på nätet. Det ogillar BUS och kräver att Stockholms tingsrätt vid vite av 100 000 kr förbjuder Wikimedia detta.

Nu har Wikimedia genom sina advokater skriftligen svarat Stockholms tingsrätt och bestrider BUS förbudsyrkande och fastställelseyrkande. Dessutom yrkar Wikimedia i sin tur att BUS åläggs att ersätta Wikimedia för dess rättegångskostnader.
I sak gäller tvisten följande. Wikimedia startade projektet Öppen databas för offentlig konst i Sverige och uppmanade volontärer att avfotografera offentliga konstverk (som redan en gång betalats av skattebetalarna = allmänheten) så att de kunde tillgängliggöras via internet.
Detta ogillas av BUS, som tillvaratar sina medlemmars/konstnärers ekonomiska intressen BUS hävdar att Wikimedia gör sig skyldig till upphovsrättsintrång. BUS har valt ut tre konkreta exempel och kräver utöver vitesföreläggandet på 100 000 kr mot att fortsätta med avfotograferandet och publiceringen på nätet även ”skäligt” skadestånd i de tre konkreta fallen. Samt dessutom att Wikimedia betalar BUS för rättegångskostnaderna.
Tillgängliggörandet av de tre konstverken på webbsajten offentligkonst.se är tillåtet enligt 24 par Upphovsrättslagen, skriver advokaterna Henrik Bengtsson och Richard Lenemark som försvarar den ideella stiftelsen Wikimedia. I inlagan påpekas det vidare att de tre aktuella konstverken dessutom funnits tidigare, med sina upphovsmäns medgivande, publicerade på andra webbsidor på internet där de gratis funnits tillgängliga för allmänheten. Enligt en aktuell dom i EU-domstolen har i ett liknande fall upphovsrättslig överföring inte ansetts föreligga när överföringen inte ”riktar sig till ny publik” (alla som ville kunde ju se bilden gratis ändå).
Vem av parterna som får rätt? Utomstående experter är på denna punkt något oeniga i tolkningen av Upphovsrättslagen. Men en inte alltför djärv gissning är att hur det än går i Stockholms tingsrätt överklagar endera parten till högre instans.
Läs mer här och här!