Ett försöksavtal har träffats mellan Bildupphovsrätt i Sverige och TV 4 om användning av konstverk, fotografier, illustrationer och andra tidigare offentliggjorda bilder i TV4:s program ”Efter tio”, ”Nyhetsmorgon” och ”Kalla Fakta”. Avtalet löper på endast sex månader; från och med 1 september till och med 28 februari 2013. Avtalet omfattar även BLF-medlemmar.

Sedan tidigare finns ett liknande avtal med SVT. I det nya försöksavtalet med TV4 heter det:
”Avtalet gäller de upphovsmän och rättighetshavare som företräds genom Bildupphovsrätts stiftarorganisationer eller genom ingångna samarbetsavtal. Avtalet har även avtalslicensverkan för den bildanvändning som sker genom utsändning.
Avtalet omfattar inte nyttjande av verk som har reglerats genom avtal mellan TV4 och bildbyrå.
Upplåtelsen omfattar dels utsändning av bilder, dels tillgängliggörande på begäran (”Playtjänst”). Tillgängliggörande på begäran får ske under sex månader i anslutning till utsändning.
Avtalet är teknikneutralt och utsändning och tillhandahållande på begäran får därmed ske genom TV4:s alla nu kända distributionsplattformar till alla nu kända mottagningsenheter. Upplåtelsen omfattar dock inte tillgängliggörande i sådana format som möjliggör permanent lagring i mottagningsenheten.
Rapportering av användning ska ske månadsvis. Den görs genom att TV4 via e-post skickar in rapport enligt en i avtalet fastställd mall. Bl.a. följande information ska finnas med i rapporten:

  • Typ av verk
  • Upphovsmannens namn
  • Sändningsdatum
  • Antal bilder
  • Om programmet finns utlagt på ”Play”

Ersättning för användning av bilder enligt avtalet utgår styckevis per bild. TV4 betalar 1 100 kr per bild som används genom utsändning. Därutöver betalar TV4 40 % av den summan för tillgängliggörande på begäran (om TV4 väljer att tillgängliggöra på detta sätt). Sammanlagt blir det 1 540 kr per bild exklusive moms. Bildupphovsrätt fakturerar TV4 på basis av lämnad redovisning.
Parterna är överens om att löpande under avtalsperioden utvärdera tillämpningen av avtalet.
Avtalet gäller från och med 1 september 2012 till och med 28 februari 2013. Om inte ett nytt avtal har träffats vid avtalstidens utgång löper avtalet på tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.”