Journalistförbundet vill att Konkurrensverket granskar om företag inom dagspressen bryter mot konkurrenslagen.

Tendensen till samarbete mellan tidningar märks allt tydligare. Koncerner upphandlar fotouppdrag för koncernens alla tidningar räkning, eller köper in bilder för publicering i koncernens alla tidningar.

Bakgrunden är att företag inom dagspressen i ökad utsträckning samordnar sina verksamheter på ett sätt som snedvrider konkurrensen på marknaden.I brev till Konkurrensverket pekar Journalistförbundet på flera konsekvenser av sådana samarbeten. Större mediekoncerner köper upp alltfler av de mindre och medelstora tidningsföretagen. Frilansar och andra externa leverantörer erbjuds likalydande avtalsvillkor.

 

BLF stöder Journalistförbundet i denna fråga.

Tendensen till samarbete mellan tidningar märks allt tydligare. Koncerner upphandlar fotouppdrag för koncernens alla tidningar räkning, eller köper in bilder för publicering i koncernens alla tidningar.

I BLF-TU avtalet framgår det dock klart och tydligt redan i den inledande texten att ”Endast den namngivna tidning som uppträtt som Köpare har enligt detta avtal rätt att i den egna tidningen publicera och använda av Säljare levererat fotografi, i det följande kallat bild.”

Vidare finns under ”Köparens publiceringsrätt”:

”Köpare får ej utlåna eller vidareförsälja bild.”

Därmed allt klart kan tyckas.
Endast namngiven tidning kan uppträda som köpare och denna för ej överlåta eller vidaresälja. Enligt BLF-TU-avtalet.

Men en TU-tidning kan göra avsteg från avtalet och en BLF-medlem kan acceptera detta avsteg. Då gäller ingen del av avtalet för det står också direkt i inledningen av avtalet:

”Avtalet, som avser redaktionell användning av fotografi i tryckta skrifter samt ändamål som överenskommits vid leveranser, gäller om annat ej avtalats i sin helhet för medlemmar i avtalsslutande organisationer.

Alltså om avsteg görs måste separat avtal överrenskommas.

De relativt låga priser som vi har avtal på i BLF-TU-avtalet bygger på att våra medlemmar säljer mycket till många tidningar. Begränsas köpen genom att koncerner uppträder som köpare blir marknaden alltmer begränsad.

BLF kan inte ”förbjuda” någon medlem att göra avsteg från avtalet lika lite som TU inte kan göra det med någon TU-tidning.

Men vi vill uppmärksamma alla på denna tendens och på vad den kan leda till. Uppträder koncerner som köpare får vi en alltmer krympande bildmarknad. Det blir allt svårare att överleva på pressfoto.

Principen för våra avtal och prissättning överhuvudtaget är att ett större utnyttjande medför ett högre pris. Detta borde gälla även i detta sammanhang då koncerner uppträder som köpare för flera tidningar. Vi har alltså inget avtal om detta utan detta får var och en förhandla fram i varje enskild situation.