Även om det nu av regeringen framlagda förslaget om förbud mot fotografering är bättre än det föregående kvarstår flera betänkligheter och farhågor. Framför allt när det gäller förslaget att ansvaret förflyttas från ansvarig utgivare till enskild fotograf som vid bildögonblicket skall ta ställning till om bildtagningen är olaglig eller ej. Det skriver Journalistförbundet i ett brev till samtliga ledamöter i KU, konstitutionsutskottet, och till ledamöterna i justitieutskottet.

Journalistförbundet (SJF) påminner om att man under de senaste åren på olika sätt – genom seminarier, debatter och remissyttranden – kraftigt ifrågasatt de olika förslagen till förbud mot fotografering. Genom brevet till riksdagen gör man ett sista försök att protestera och påverka makthavarna.
SJF skriver i sitt brev:   ”Vi anser vidare att man borde utreda om det finns möjligheter att nå ett förstärkt skydd för den personliga integriteten genom att förstärka redan rådande lagstiftning på området.”