Oppositionen kräver utvärdering inom fem år

Konstitutionsutskottet (KU) ger klarsignal till den nya lagen om kränkande fotografering. Detta ur konstitutionell synvinkel.  Alliansen och den röd-gröna oppositionen var dock oeniga om skrivningarna i slutstycket. Med stöd av Sverigedemokraterna (Sd) fick alliansen igenom sin linje.

Oenigheten gällde bland annat om det skulle heta att regeringen ”ska” eller ”kan” utvärdera den nya lagen. Kompromissen går ut på att slutstycket skrevs om. Därmed torde det i princip vara klart för att riksdagen kommer att anta den omstridda lagen om kränkande fotografering.
Den röd-gröna oppositionen skrev en så kallad avvikande mening och kräver att regeringen inom fem år redovisar en uppföljning av hur lagen har fungerat:
”Det är enligt vår mening viktigt att fortlöpande följa utvecklingen på området för att vara uppmärksam på om tillämpningen av lagstiftningen står i överensstämmelse med dess syfte. Detta är särskilt viktigt för att följa att kriminaliseringen inte träder anskaffarfriheten för när på ett sätt som inte kan accepteras. Det är av vikt att den reglering som nu föreslås inte försvårar t.ex. nyhetsförmedling och samhällsinformation. Regeringen anför att en uppföljning av lagstiftningen kan initieras inom några år från ikraftträdandet. Vi vill för vår del understryka det angelägna i att en uppföljning och utvärdering genomförs och anser att regeringen ska redovisa en sådan för riksdagen inom fem år från ikraftträdandet.
Hela KU: s utlåtande kan du läsa här!