UPPDATERAT
Lagrådet avstyrker förslaget till ny lag om kränkande fotografering. Lagrådet tycker att det blir fel när
regeringen vill kriminalisera själva fotograferandet när det egentligen är bildens innehåll som avgör vad som är kränkande.Lagrådet håller visserligen med om att rätten om en fredad personlig sfär kan vara berättigat, men anser att lagförslaget är utformat så att både informations- och yttrandefriheten riskerar att inskränkas.
Huruvida justitieminister Beatrice Ask kommer att följa lagrådets rekommendation återstår att se. Till Ekot säger hon att hon noterat kritiken: ”Samtidigt har justitiedepartementet, varav landets främsta experter på grundlagsfrågor, gjort en annan bedömning. Och justitiekanslern tycker att förslaget som vi lagt fram är bra.”

Lagrådet skriver i sitt remissyttrande:
Lagrådet avstyrker alltså att ny lagstiftning om kränkande fotografering genomförs på det beredningsunderlag som nu föreligger. Lagrådet avstår mot den bakgrunden från att ta upp detaljer i det framlagda förslaget. Det bör emellertid framhållas att förslaget såväl systematiskt som sakligt framstår som tveksamt i en rad olika hänseenden.
Enligt Lagrådets bedömning sammanhänger i stort sett alla dessa problem med att förslaget formellt sett är avsett att omfatta endast sättet att anskaffa uppgifter men i praktiken utformats så at tuppgifternas innehåll kommer att vara avgörande. Detta gäller exempelvis det centrala rekvisitet ”är ägnad att allvarligt kränka den fotograferades personliga integritet” som skulle vara begripligt om det, enligt mönster från bestämmelsen om förtal i 5 kap. 1 § brottsbalken, hänfördes till ”bilden”. Nu hänförs det i stället till ”gärningen” med de tolkningsproblem som detta innebär. Det kan också noteras att den försvarlighetsbedömning som ska göras enligt förslaget väsentligen bygger på principer som är tillämpliga på spridningen av uppgifter och som inte lätt kan anpassas till bedömning av fall där innehållet sägs sakna betydelse.”
Lagrådet tillägger:
”Om det ändå anses lämpligt att redan nu gå vidare med lagförslag på området förordar Lagrådet att ett sådant begränsas till att avse intrång i rätten till en fredad personlig sfär inom vilken olovlig avbildning är att uppfatta som ett intrång helt oberoende av bildens innehåll.”
Hela lagrådsremissen kan du läsa här!