(Dessa villkor gäller från 2014-01-01 och ersätter tidigare utgåvor)
Leveransvillkoren reviderades senast 2013.

1. Definitioner

 • Film – med film avses även del av film (filmsekvens).
 • Bild – med bild avses även del av bild (t.ex. i montage, manipulering, kollage eller dylikt) samt även stillbild som utgjort del av rörlig bild. BLF:s uppfattning är att alla filmsekvenser och bilder som är värda att publiceras är att betrakta som verk i Upphovsrättslagens mening, även om slutprodukten inte är det.
 • Säljare – med säljare avses den som har den ekonomiska rätten till filmen/verket enligt Upphovsrättslagen.
 • Köpare – med köpare avses den som rekvirerat, beställt eller erhållit upplåtelse av film direkt av säljare enligt avtal.
 • Upphovsman – skaparen av filmen – produktionsbolag/producent/filmfotograf.
 • Prisbasbelopp – av staten fastställt gällande prisbasbelopp. För 2014 är det fastställt till 44 400 Kr.

2. Beställning, orderbekräftelse och faktura

Avtal mellan köpare och säljare bör dokumenteras skriftligt. Muntliga avtal gäller enligt svensk lag, men svårigheterna är stora att i efterhand vid en eventuell tvist fastställa vad parterna kommit överens om. Vi rekommenderar därför att både säljare och köpare dokumenterar hela beställningsprocessen skriftligt, från beställning/synopsis, till orderbekräftelse och faktura.
Vem är beställaren, vad ska filmen användas till, i vilka länder ska den visas, under hur lång tid och vilket pris har parterna kommit överens om?

3. Rätten till verket

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960/729 (URL) (www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm) nedan kallat Upphovsrättslagen gäller med tillägg enligt nedan.

Den rätt till användning av filmen som upplåtes enligt dessa leveransvillkor övergår till beställaren först sedan full betalning erlagts till säljaren (gäller ej jobb där annan överenskommelse gjorts). Om beställaren använder materialet utan att full betalning erlagts medger beställaren skadestånd med dubbla försäljningspriset.

Rätten till film som utförts på beställning upplåtes till beställaren för användning i beställarens egen verksamhet. Alla sekundära rättigheter tillhör säljaren om inget annat avtalats. Säljaren får sälja filmat material/sekvenser till annan först sedan köparen använt filmen till avsedd användning, om ej annat avtalats. Sådan försäljning får dock inte ske till användning som skadar köparen.

Observera att Upphovsrättslagen och BLF:s Leveransvillkor gäller alla publiceringsformer.

4. Upplåta eller vidareförsälja till tredje part

Beställaren får ej upplåta eller vidaresälja rätten till filmen till tredje part utan att överenskommelse om detta träffats med säljaren.

5. Exklusiva rättigheter

Vanligtvis säljs ett filmuppdrag eller en arkivfilm inte med exklusiva rättigheter. Kund kan begära
exklusiv rätt till beställd film under en angiven tid. Normalt sett innebär detta ett betydligt högre pris för arkivfilm eller timpris vid filmuppdrag.

Upphovsman har alltid rätt att visa upp film som han/hon producerat som referens, men det bör endast i undantagsfall ske före publicering eller offentliggörande. Om kunden ej publicerat/offentliggjort filmen inom 90 dagar efter dess tillkomst anses den som offentliggjord.

Säljaren har inte rätt att utan särskild överenskommelse vidareförsälja film framställd under uppdrag förrän tidigast en månad efter att kunden publicerat eller offentliggjort film från aktuellt uppdrag.

6. Otillåten spridning och exemplarframställning – stöld

Användande av film för exemplarframställning, offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten, tillgängliggörande får ej ske utan säljarens tillstånd. Detta gäller även reproducering, kopiering, Internetpublicering, CD, DVD och dylikt. Vid bearbetning av filmen får den dock sparas tillfälligt under produktionstiden.

När rättsinnehavare fått kännedom om otillåtet utnyttjande debiteras detta omgående med
20 procent av prisbasbeloppet, utöver ersättning för användandet av filmen. Debitering sker per filmkopia/sekvens/uttagen stillbild. Vid överskridande av tidsbestämt användande debiteras som för nytt användande.

7. Lagring av film i digitalt arkiv

För lagring av film i digitala arkiv erfordras tillstånd av säljaren. Vid lagring i digitala arkiv är det viktigt att arkivet är skyddat mot otillbörlig åtkomst. Om film genom brister i detta skydd görs tillgänglig för utomstående kan skadestånd krävas av köparen eller arkivets ägare. Har film lagrats utan upphovsmannens tillstånd debiteras för varje filmsekvens 20 procent av prisbasbeloppet, utöver ersättning för publicering/visning.

8. Manipulering av film

Godkänd och levererad film får ej utan upphovsmannens/säljarens uttryckliga tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring – utöver normal redigering, oavsett teknik. Färgläggning av svartvit film är inte normal redigering.

Utan tillstånd får ej heller film eller del av film användas sammansatt med annan film (montage) så att det framstår som en ny film. Om sådant tillstånd medgivits skall samtliga upphovsmäns/säljares namn anges i anslutning till filmen. Dessutom skall i samband med visning anges att det är ett montage.

Det är heller inte tillåtet att ur en rörlig film frysa eller ta ut stillbilder, om detta inte sker med
upphovsmannens/producentens/säljarens tillstånd. Vid överträdelse sker debitering för varje sådan användning med minst 20 procent av prisbasbeloppet.

9. Avritning eller frysning av film

Avritning eller överföring av film till annan konstart (t.ex. stillbild) utan upphovsmannens/säljarens tillstånd debiteras. En fryst separat bild är ej längre ett filmverk. Vid överträdelse debiteras varje
förändring/förvanskning med minst 25 procent av prisbasbeloppet per bild. Detta gäller oavsett
graden av likhet med ursprungsfilmen.

10. Rätten till original- och produktionsmaterial

Produktionsmaterial, negativ, master eller originalfiler är upphovsmannens/säljarens egendom om ej annat skriftligen avtalats. Originalmaterial som ej är i digital form (film, band eller liknande) skall omedelbart returneras till säljaren efter användning.

Beställaren har ingen rätt att vidareförsälja, kopiera, licensiera, bortskänka, utlåna, digitalt lagra eller nyttja materialet på annat sätt än vad som avtalats. Om materialet eller delar därav avses att användas i annan produktion måste nytt avtal ingås.

11. Köp ur arkiv eller material för urval

Med arkiv- och urvalssekvens avses sekvens till vilken säljaren har rätt till enligt Upphovsrättslagen
eller som säljaren förvärvat försäljningsrätten till. Angivna priser avser engångsanvändning och omfattar ej andrahandsrättigheter om detta ej avtalats vid beställningen. Vid beställd eftersökning av filmsekvenser som sedan lämnas/överförs till påseende debiteras arkivsökningsavgift, samt övriga eventuella kostnader, t.ex. kopieringskostnad, lagringsmedia och frakt. Beställaren ansvarar för att beställda eller till påseende översända original återställs i oskadat skick.

Digitala filer för påseende skall raderas. Ej raderade filer, som lagrats av beställaren utan tillstånd av upphovsmannen är otillåtet tillgängliggörande och otillåten exemplarframställning.

12. Skadat eller förkommet original

Skadat eller förkommet original eller kopia jämställd med original debiteras med minst 60 procent av prisbasbeloppet per original/kopia. För förkomna kopior där original existerar debiteras ny framställnings- och administrationskostnad.

13. Försenad retur av original

Original som tillställts köpare på begäran av denne skall returneras omedelbart efter användning eller senast inom 10 dagar om ej annat skriftligen avtalats. Om så ej sker debiteras förseningsavgift. Om inköpt filmsekvens ej visats senast 12 månader efter köp, upphävs visningsrätten om ej annat avtalats. Uppburet honorar behålles av säljaren. Digitalt mottagen filmsekvens skall förstöras. Lagring får ej ske utan tillstånd.
Förseningsavgift för återsändning av film eller filmsekvens är från och med dag 11, per vecka 100 kr. Gäller för varje enskild filmsekvens eller film.

14. Namnangivelse

Upphovsmannens namn skall alltid anges. Detta är ett villkor för tillstånd till visning såvida ej annat
avtalats. Utelämnas namnet debiteras debiteras 25 procent av ett prisbasbelopp. Ingår vid leverans som en förutsättning för visning att även licensgivarens/producentens namn skall anges debiteras även uteblivande av detta därutöver på samma sätt. Namn skall ha sådan storlek eller visas i visuella media under så lång tid att gemene man hinner läsa.

15. Upphovsrättslig märkning

Upphovsrättslig märkning får ej avlägsnas från filmfil. Sker detta debiteras på samma sätt som utelämnande av upphovsmannens namn enligt punkt 13. Vid elektronisk publicering skall metadata som anger upphovsman och annan upphovsrättslig information finnas kvar i den publicerade filen. Undantag kan accepteras för filformat som ej stödjer metadata samt då bildfilens storlek understiger 5 KB.

16. Lagen om namn och bild i reklam

Enligt lagen av den 1 januari 1979 är enskild persons namn eller bild skyddad mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Även publicering på företags hemsida på Internet kan jämställas med reklam.

Lagen gäller endast personer som är i livet när reklamen i fråga publiceras. Den som publicerar/visar filmen offentligt ansvarar för att detta efterlevs.

17. Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) gäller för Internet/Intranät och databaslagring i t.ex. digitalt arkiv. Endast i de fall datalagring eller publicering på Internet kan anses kränkande eller förtalande krävs tillstånd av person på bild. Att sådant tillstånd finns åvilar den som lagrar eller publicerar materialet.

18. Priser

Debitering av beställt arbete sker oavsett om film/sekvens använts för uppgivet ändamål eller ej. Alla angivna priser är exklusive lagstadgad moms (normalt 25%). För uppdrag till kund i annat EU-land utgår ej moms om kunden kan uppvisa internationellt VAT-nummer.

19. Betalningsvillkor

Betalning sker efter utfärdad faktura. Fakturering sker löpande efter utförda arbetsmoment eller varje månad för nedlagd tid och nedlagda kostnader inom offertens/avtalets ram.

Betalningsvillkor: 20 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras efter 30 dagar med Riksbankens referensränta + 8 procent (vilket måste anges på fakturan). Anmärkningar mot faktura skall ske inom 8 dagar för att beaktas.

20. F- och A-skatt

Kontrollera att din leverantör har F-skattebevis. Fullvärdiga medlemmar i BLF är företagare och har
F-skattebevis. Om säljare kan uppvisa F-skattebevis är köpare inte skyldig att betala sociala avgifter eller dra skatt på debiterat belopp. Om säljare ej kan uppvisa F-skattebevis eller har A-skattsedel är köpare skyldig att betala sociala avgifter på uppdrag eller film. Sociala avgifter skall ej utgå på kostnadsersättningar och material.

21. Av- eller ombokning

Av- eller ombokning medför inkomstbortfall för leverantören, kostnader ska täckas för exempelvis bokad personal och/eller utrustning. Vid ändringar närmare än 14 kalenderdagar från avtalad starttid debiteras offererat belopp enligt nedan.

Avbokning:

 • 8-14 dagar, 60 procent av offererat belopp
 • 3-7 dagar, 80 procent av offererat belopp
 • 1-2 dagar, 100 procent av offererat belopp

Ombokning:

 • 8-14 dagar, 20 procent av offererat belopp
 • 3-7 dagar, 40 procent av offererat belopp
 • 1-2 dagar, 50 procent av offererat belopp

Ombokningen ska genomföras så att arbetet utförs inom 3 månader. I annat fall räknas ombokningen som en avbokning.

22. Tvister

Tvister om affärsuppgörelser där BLF:s Leveransvillkor gäller skall föras i svensk domstol enligt
gällande svensk lag.