Bildleverantörernas Förening – BLF – leveransvillkor för stillbild 2019

Leveransvillkoren reviderades senast 2019. BLF:s leveransvillkor för både foto och film finns även på nätet – www.blf.se.

1. Definitioner

Bild – med bild avses även del av bild (t.ex. i montage, manipulering, kollage eller dylikt) samt även stillbild som utgjort del av rörlig bild. BLF:s uppfattning är att alla bilder som är värda att publiceras är att betrakta som verk i upphovsrättslagens mening, även om slutprodukten inte är det. Säljare – med säljare avses den som har den ekonomiska rätten till bilden enligt upphovsrättslagen.

Köpare – med köpare avses den som rekvirerat, beställt eller erhållit upplåtelse av bild direkt av säljare enligt avtal. Upphovsman – skaparen av ursprungsbilden. Prisbasbelopp – av staten fastställt gällande prisbasbelopp. För 2019 är det fastställt till 46 500 Kr. IPTC- information – metadata i enlighet med standard fastställd av IPTC (International Press Telecom- munications Council), se www.iptc.org.

2. Beställning, orderbekräftelse och faktura

Avtal mellan köpare och säljare bör dokumenteras skriftligt. Muntliga avtal gäller enligt svensk lag, men svårigheterna är stora att i efterhand vid en tvist fastställa vad parterna kommit överens om. Vi rekommenderar därför att både säljare och köpare dokumenterar hela beställningsprocessen skriftligt, från beställning, till orderbekräftelse och faktura. Vem är köparen, vad ska bilden användas till, i vilka länder ska bilden visas, under hur lång tid, och vilket pris har parterna kommit överens om? Och när ska leverans ske?

3. Rätten till verket

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960/729 (URL) (www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm) nedan kallat upphovsrättslagen gäller med tillägg enligt nedan. Den rätt till användning av bilden som upplåtes enligt dessa leveransvillkor övergår till köparen först sedan full betalning erlagts till säljaren (gäller ej jobb där annan överenskommelse gjorts). Om köparen använder materialet utan att full betalning erlagts medger köparen skadestånd med dubbla försäljningspriset.

Rätten till bild som utförts på beställning upplåtes till köparen för användning endast i köparens egen verksamhet enligt avtalad användningsrätt. Alla sekundära rättigheter tillhör säljaren om inget annat avtalats. Säljaren får sälja bild till annan först sedan köparen använt bilderna till avsedd användning, om ej annat avtalats. Sådan försäljning får dock inte ske till användning som skadar köparen.

Observera att BLF:s leveransvillkor gäller alla publiceringsformer, i såväl tryckt som i digital form.

4. Upplåta eller vidareförsälja till tredje part samt upplåtelse vid pressrelease

Köparen får ej upplåta eller vidaresälja rätten till bild till tredje part utan att överenskommelse om detta träffats skriftligt med säljaren. Överenskommelse ska ske vid ursprungsaffär, annars har säljaren rätt till en högre ersättning.

Vid pressreleaser är det vanligt att bifoga bilder som får användas för redaktionell publicering. Bild som köps in i syfte att distribueras som pressrelease får upplåtas för bruk i redaktionell publicering i det sammanhang som pressreleasen avhandlar. Rätten att använda bild för pressrelease kräver uttryckligt tillstånd från säljare och är normalt tidsbegränsat till sex månader efter inköp om inte annat avtalats.

När det gäller bild som tagits på beställning för att användas på förpackningar, skivomslag etc medges rätten att tredje part får avbilda förpackningen, omslaget eller använda förpackningen i t.ex. skyltning eller annan marknadsföring för aktuell produkt efter det att betalning skett. Bilden får inte brytas ut ur sitt sammanhang eller användas för annat företag.

5. Exklusiva rättigheter

Vanligtvis säljs bild ej med exklusiva rättigheter. Kund kan begära exklusiv rätt till beställd bild under en angiven tid. Normalt sett innebär detta ett betydligt högre timpris vid fotouppdrag (hur mycket beror på avtalstid och användning). Upphovsmannen har rätt att visa upp bilden som referens men det bör i undatagsfall ske innan kunden använt bilden. Säljaren har inte rätt att utan särskild överenskommelse vidareförsälja bild framställd under uppdrag förrän tidigast en månad efter att kunden publicerat eller offentliggjort bilder från aktuellt uppdrag.

6. Otillåten spridning och exemplarframställning – stöld

Användande av bild för exemplarframställning, offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten eller tillgängliggörande på Internet, får ej ske utan säljarens tillstånd. Detta gäller även reproducering, kopiering, Internetpublicering, CD, DVD och dylikt. Vid datorbehandling av bild får den sparas under normal produktionstid.

När rättsinnehavare fått kännedom om otillåten spridning debiteras det med ordinarie pris för användningen, samt ett påslag i form av ett skadestånd på 100 % av priset för användningen. Ersättning och skadestånd är per bild och för varje användning. Miniminivå för ett skadestånd vid stöld är 10 % av ett prisbasbelopp.

För så kallad tumnagelbild på Internet gäller särregel – då debiteras 5 % av ett prisbasbelopp per bild och användning, utöver ordinarie debitering.

Vid överskridande av tidsbestämt användande debiteras alltid som för en ny publicering.

7. Lagring av bild i digitalt arkiv eller på annat lagringsmedia

För lagring av bild i digitala arkiv erfordras tillstånd av säljaren. Vid lagring i digitala arkiv eller på annat lagringsmedia är det viktigt att bilderna är skyddade mot otillbörlig åtkomst. Om bild genom brister i detta skydd görs tillgänglig för utomstående kan skadestånd krävas av bildköparen eller arkivets ägare. Har bild lagrats utan upphovsmannens tillstånd debiteras för varje bild 5 % av prisbasbeloppet, utöver ersättning för eventuell publicering/visning.

8. Manipulering av bild

Bilder får ej utan upphovsmannens/säljarens uttryckliga tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring – utöver normal redigering, oavsett teknik. Utan sådant tillstånd får ej heller bild eller del av bild användas sammansatt med annan bild (montage) så att det framstår som en ny bild. Om sådant tillstånd medgivits ska samtliga upphovsmäns namn alltid anges i anslutning till bilden. Dessutom ska i samband med bilden anges att det är ett montage. Vid överträdelse sker debitering för varje sådan användning med 5 % av prisbasbeloppet. Det är ej tillåtet att färglägga svartvita bilder utan upphovsmannens/säljarens tillstånd.

9. Avritning av bild

För bild som avritats eller överförts till annan konstart utan upphovsmannens/säljarens tillstånd debiteras 5 % av prisbasbeloppet. Detta gäller oavsett graden av likhet med ursprungsbilden.

10. Rätten till original- och produktionsmaterial

Produktionsmaterial, negativ, master eller originalfiler är upphovsmannens egendom om ej annat skriftligen avtalats. Originalmaterial som ej är i digital form ska omedelbart returneras till säljaren efter användning. Köparen har ingen rätt att vidareförsälja, kopiera, licensiera, bortskänka, utlåna, digitalt lagra eller nyttja materialet på annat sätt än vad som överenskommits i skriftligt avtal. Om bild/bilder avses att användas ytterligare måste ett nytt avtal ingås. Fysisk kopia som av rättsinnehavaren lånats ut till köpare för framtida utnyttjande övergår ej till köparen även om kopian lagrats i många år.

11. Köp ur arkiv eller material för urval

Med arkiv- och urvalsmaterial avses bild som säljaren har rätt till enligt upphovsrättslagen eller som säljaren förvärvat försäljningsrätten till. Angivna priser avser engångspublicering och omfattar ej andrahandsrättigheter om detta ej avtalats vid beställningen.

Vid beställd eftersökning av bild ur arkiv som lämnas/överförs till påseende debiteras arkivsökningsavgift, samt eventuella övriga kostnader (t.ex. kopiekostnad, lagringsmedia eller frakt). Köparen ansvarar för att beställda eller till påseende översända original omgående återställs i oskadat skick. Digitala filer för påseende ska raderas. Ej raderade filer, som lagrats av köparen utan tillstånd av upphovsmannen är otillåtet tillgängliggörande och innebär också otillåten exemplarframställning och debiteras därefter.

12. Skadat eller förkommet original

Skadat eller förkommet original eller kopia jämställd med original debiteras med minst ett prisbasbelopp per bild eller det högre marknadsvärdet. För förkomna duplikat/kopior där original existerar debiteras en ny framställnings- och administrationskostnad.

13. Försenad retur av original

Bild som tillställts köpare på begäran av denne ska returneras omedelbart efter publicering eller senast inom 10 dagar om ej annat skriftligen avtalats. Om så ej sker debiteras förseningsavgift. Om licenserad bild ej publicerats/visats senast 12 månader efter köp, upphävs publicerings-/visningsrätten. Uppburet honorar behålles av säljaren.

Bild ska returneras oavsett om det kommit till användning eller ej. Digitalt mottaget material ska förstöras efter användande. Lagring i digitalt arkiv, på CD etc får ej ske utan tillstånd av säljaren. Förseningsavgift för återsändning av stillbildsoriginal är från och med dag 11, per vecka 300 kronor och räknas per bild. För ej ruternerad originalbild kan högre belopp debiteras.

14. Namnangivelse

Upphovsmannens namn, byline, ska alltid anges. Detta är ett villkor för tillstånd till publicering/vis-
ning såvida ej annat avtalats. Namn ska ha sådan stilgrad eller visas i visuella media under så lång tid att det är lättläst på normalt avstånd. I rörliga medier ska det visas under så lång tid och i en storlek så att gemene man hinner läsa det. Utelämnas namnet debiteras 100 procents påslag per publicerad bild enligt denna guide. Ingår det vid leverans som en förutsättning att även annan licensgivares namn ska anges debiteras även detta med motsvarande påslag.

15. Upphovsrättslig märkning

Upphovsrättslig märkning får ej avlägsnas från bildfil. Saknas märkning och källa ska detta debiteras på samma sätt som utelämnande av upphovsmannens namn enligt punkt 14. Vid elektronisk publicering ska metadata som anger fotograf, källa och annan upphovsrättslig information finnas kvar i den publicerade filen. När bilder distribueras via t.ex. bildbyråer rekommenderar vi att fältet för källa uppdateras med bildbyråns namn så att säljaren kan spåras.

16. Lagen om namn och bild i reklam

Enligt lagen av den 1 januari 1979 är enskild persons namn eller bild skyddad mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Observera att bild publicerad på företags hemsida, facebook, eller blogg på Internet kan jämställas med reklam. Lagen gäller endast personer som är i livet när reklamen i fråga publiceras. Den som visar bilden oavsett sammanhang utan skriftligt avtalat tillstånd med berörda personer är ansvarig för eventuella skadestånd.

17. GDPR

Den 25 maj 2018 började General Data Protection Regulation – GDPR – dataskyddsförordningen att gälla istället för personuppgiftslagen (PUL). Vi hänvisar till den uppförandekod som vi lämnat in för godkännande till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. För ytterligare Information, se www.blf.se och www.datainspektionen.se.

18. Bildrapport – rapport av publicerade urvalsbilder (arkivbild)

Bildrapport för vilka bilder som använts, var och hur, ska lämnas till fotografen senast 30 dagar efter publiceringsdagen. För bild som använts utan att så skett debiteras minst 5 procent av prisbasbeloppet utöver gällande pris, såvida inte skäl föreligger för skadestånd med ett högre belopp.

19. Priser

Debitering av beställt arbete sker oavsett om bild använts för uppgivet ändamål eller ej. Se även punkt 22 – Av- eller ombokning. Alla angivna priser är exklusive lagstadgad moms (normalt för bilder 25%). För uppdrag till kund i annat EU-land utgår ej moms om kunden kan uppvisa ett internationellt VAT-nummer. För sådan försäljning ska speciell momsregistrering ske. För ytterligare information, se Skatteverkets broschyr SKV 562.

20. Betalningsvillkor

Betalning sker efter utfärdad faktura. Fakturering kan ske löpande efter utförda arbetsmoment eller varje månad för nedlagd tid och nedlagda kostnader inom offertens/avtalets ram, eller vid leverans. Betalningsvillkor: 20 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras efter 30 dagar med Riksbankens referensränta + 8 procent (vilket måste anges på fakturan). Anmärkningar mot faktura ska ske inom 10 dagar för att beaktas.

21. F- och A-skatt

Kontrollera att din leverantör har F-skattebevis. Fullvärdiga medlemmar i BLF är företagare och har F-skattebevis. Om säljare kan uppvisa F-skattebevis är köpare inte skyldig att betala sociala avgifter eller dra skatt på debiterat belopp. Om säljare ej kan uppvisa F-skattebevis eller har A-skattsedel är köpare skyldig att betala sociala avgifter på uppdrag eller bild samt innehålla lägst 30 procent skatt. De avdragna beloppen ska av köparen betalas till skattemyndighet i säljarens namn. Sociala avgifter ska ej utgå på kostnadsersättningar och material.

22. Av- eller ombokning

Av- eller ombokning medför inkomstbortfall för leverantören, kostnader ska täckas för exempelvis bokad personal och/eller utrustning. Vid ändringar närmare än 14 kalenderdagar från avtalad starttid debiteras offererat belopp enligt nedan.

Avbokning:
8-14 dagar, 60 procent av offererat belopp. 3-7 dagar, 80 procent av offererat belopp. 1-2 dagar, 100 procent av offererat belopp.

Ombokning:
8-14 dagar, 20 procent av offererat belopp. 3-7 dagar, 40 procent av offererat belopp. 1-2 dagar, 50 procent av offererat belopp.

Ombokningen ska genomföras så att arbetet utförs inom 3 månader. I annat fall räknas ombokningen som en avbokning.

23. Tillhandahållet föremål

Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för förlust eller skador på sådant föremål. Motsvarande ansvar gäller fotograf som medför föremål till en fotografering.

24. Reklamation

Uppdragsgivaren har rätt att reklamera ett uppdrag eller en arkivbild inom 24 timmar efter leverans och då begära en omfotografering eller om möjligt byta arkivbild. Är det levererade materialet redan använt i produktion medges ej reklamation.

25. Tvister

Tvister om affärsuppgörelser där BLF:s leveransvillkor gäller ska föras i svensk domstol enligt svensk lag.