Bildleverantörernas Förening – BLF – leveransvillkor för rörligt 2019

Leveransvillkoren reviderades senast 2019. BLF:s leveransvillkor för både film och foto finns även på nätet – www.blf.se

1. Definitioner

Film – med film avses även del av film (filmsekvens).
Bild – med bild avses även del av bild (t.ex. i montage, manipulering, kollage eller dylikt) samt även stillbild som utgjort del av rörlig bild. BLF:s uppfattning är att alla filmsekvenser och bilder som är värda att publiceras är att betrakta som verk i Upphovsrättslagens mening, även om slutprodukten inte är det.
Säljare – med säljare avses den som har den ekonomiska rätten till verket enligt Upphovsrättslagen.
Köpare – med köpare avses den som beställt eller erhållit upplåtelse av film av säljare enligt avtal.
Upphovsman – skaparen av filmen – produktionsbolag/producent/filmfotograf. Prisbasbelopp – av staten fastställt gällande prisbasbelopp. För 2019 är det fastställt till 46 500 kr.

2. Beställning, orderbekräftelse och faktura

Avtal mellan köpare och säljare bör dokumenteras skriftligt. Muntliga avtal gäller enligt svensk lag, men svårigheterna är stora att i efterhand vid en tvist fastställa vad parterna kommit överens om. Vi rekommenderar därför att både säljare och köpare dokumenterar hela beställningsprocessen skriftligt, från beställning/synopsis, till orderbekräftelse och faktura. Vem är beställaren, vad ska filmen användas till, i vilka länder ska den visas, under hur lång tid och vilket pris har parterna kommit överens om? När ska leverans ske?

3. Rätten till verket

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960/729 (URL) (www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm) nedan kallat Upphovsrättslagen gäller med tillägg enligt nedan.
Den rätt till användning av filmen som upplåtes enligt dessa leveransvillkor övergår till beställaren först sedan full betalning erlagts till säljaren (gäller ej jobb där annan överenskommelse gjorts). Om beställaren använder materialet utan att full betalning erlagts medger beställaren skadestånd med dubbla försäljningspriset.

Rätten till film som utförts på beställning upplåtes till beställaren för användning endast i beställarens egen verksamhet. Alla sekundära rättigheter tillhör säljaren om inget annat avtalats. Säljaren får sälja filmat material/sekvenser till annan först sedan köparen använt

filmen till avsedd användning, om ej annat avtalats. Sådan försäljning får dock inte ske till användning som konkurrerar gentemot köparens verksamhet. Observera att BLF:s leveransvillkor gäller alla publiceringsformer.

4. Upplåta eller vidareförsälja till tredje part

Beställaren får ej upplåta eller vidaresälja rätten till filmen till tredje part utan att överenskommelse om detta träffats med säljaren. Överenskommelse ska ske vid ursprungsaffär, annars har säljaren rätt till en högre ersättning.

5. Exklusiva rättigheter

Vanligtvis säljs film ej med exklusiva rättigheter. Kund kan begära exklusiv rätt till beställd film under en angiven tid. Normalt sett innebär detta ett betydligt högre timpris vid filmuppdrag (hur mycket beror på avtalstid och användning). Upphovsman har rätt att visa upp film som han/hon producerat som referens, men det bör i undantagsfall ske innan kunden använt filmen. Om kunden inte använt filmen inom 90 dagar efter leverans har upphovsmannen rätt att visa upp filmen.

Säljaren har inte rätt att utan särskild överenskommelse vidareförsälja sin film framställd under uppdrag förrän tidigast en månad efter det att kunden publicerat eller offentliggjort film från aktuellt uppdrag.

6. Otillåten spridning och exemplarframställning – stöld

Användande av film för exemplarframställning, offentligt framförande, offentlig visning eller spridning till allmänheten eller tillgängliggörande på Internet, får ej ske utan säljarens tillstånd. Detta gäller även reproducering, kopiering, Internetpublicering, CD, DVD och dylikt. Vid datorbehandling av film får den sparas under normal produktionstid.

När rättsinnehavare fått kännedom om otillåten spridning debiteras detta direkt med ordinarie pris för användningen, samt ett påslag i form av ett skadestånd på 100 % av användningen. Miniminivå för ett skadestånd vid stöld är 10 % av ett prisbasbelopp. Ersättning och skadestånd är per filmkopia/sekvens/uttagen stillbild och för varje användning.

Vid överskridande av tidsbestämt användande debiteras alltid som för en ny publicering.

7. Lagring av film i digitalt arkiv eller på annan lagringsmedia

För lagring av film i digitala arkiv erfordras tillstånd av säljaren. Vid lagring i digitala arkiv eller på annan lagringsmedia är det viktigt att filmerna är skyddade mot otillbörlig åtkomst. Om film genom brister i detta skydd görs tillgänglig för utomstående kan skadestånd krävas

av köparen eller arkivets ägare. Har film lagrats utan upphovsmannens tillstånd debiteras för varje filmsekvens 5 % av prisbasbeloppet, utöver ersättning för publicering/visning.

8. Manipulering av film

Godkänd och levererad film får ej utan upphovsmannens/säljarens uttryckliga tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring – utöver normal redigering, oavsett teknik. Färgläggning av svartvit film eller att ändra digital färgfilm till svartvit är inte normal redigering. Utan tillstånd får ej heller film eller del av film användas sammansatt med annan film (montage) så att det framstår som en ny film. Om sådant tillstånd medgivits ska samtliga upphovsmäns/säljares namn anges i anslutning till filmen och det ska anges att det är ett montage.

Det är heller inte tillåtet att ur en rörlig film frysa eller ta ut stillbild, om detta inte sker med upphovsmannens/ producentens/säljarens tillstånd. Vid överträdelse sker debitering för varje sådan användning med 5 % av prisbasbeloppet.

9. Avritning eller frysning av film

Avritning eller överföring av film till annan konstart (t.ex. stillbild) utan upphovsmannens/säljarens tillstånd debiteras. En fryst separat bild är ej längre ett filmverk. Vid överträdelse debiteras varje
förändring/förvanskning med 5 % av prisbasbeloppet. Detta gäller oavsett graden av likhet med ursprungsfilmen.

10. Rätten till original- och produktionsmaterial

Produktionsmaterial, negativ, master eller originalfiler är upphovsmannens/säljarens egendom om ej annat skriftligen avtalats. Om materialet eller delar därav avses att användas i annan produktion måste nytt avtal ingås med upphovsmannen/säljaren. Originalmaterial som ej är i digital form ska omedelbart returneras till säljaren efter användning. Beställaren har ingen rätt att vidareförsälja, kopiera, licensiera, bortskänka, utlåna, digitalt lagra eller nyttja materialet på annat sätt än vad som avtalats. Fysisk kopia som lånats ut till köpare för framtida utnyttjande tillhör rättsinnehavaren och övergår ej till köparen även om kopian lagrats i många år.

11. Köp ur arkiv eller material för urval

Med arkiv- och urvalssekvens avses sekvens till vilken säljaren äger rätten till eller som säljaren förvärvat försäljningsrätten till. Angivna priser avser engångsanvändning och omfattar ej andrahandsrättigheter om detta ej avtalats vid beställningen.

Vid beställd eftersökning av filmsekvenser som sedan lämnas/överförs till påseende debiteras arkivsökningsavgift, samt övriga eventuella kostnader. Beställaren ansvarar för att beställda eller till påseende översända original återställs i oskadat skick. Digitala filer för

påseende ska raderas. Ej raderade filer, som lagrats av beställaren utan tillstånd av upphovsmannen är otillåtet tillgängliggörande. Det innebär otillåten exemplarframställning och debiteras därefter.

12. Skadat eller förkommet original

Skadat eller förkommet original eller kopia jämställd med original debiteras med minst 100 % av prisbasbeloppet eller det högre marknadsvärdet. För förkomna kopior där original existerar debiteras för ny framställnings- och administrationskostnad.

13. Försenad retur eller visning av film

Film som tillställts köpare på begäran av denne ska returneras omedelbart efter användning eller senast inom 10 dagar om ej annat skriftligen avtalats. Om så ej sker debiteras förseningsavgift. Om licenserad film/filmsekvens ej visats senast 12 månader efter köp, upphävs visningsrätten om ej annat avtalats. Uppburet honorar behålles av säljaren.
Digitalt mottagen filmsekvens ska förstöras. Lagring får ej ske utan tillstånd. Förseningsavgift för återsändning av film eller filmsekvens är från och med dag 11, per vecka 300 kr. Gäller för varje enskild filmsekvens eller film. För ej ruternerad originalfilm kan högre belopp debiteras.

14. Namnangivelse

Credit- och eftertext med upphovsmannens namn (byline) ska alltid anges. Detta är ett villkor för tillstånd till visning såvida ej annat avtalats. Namnet/namnen ska visas under så lång tid och i en storlek att gemene man hinner läsa det.

Utelämnas namnet debiteras 100 % påslag per film/filmsekvens enligt denna guide. Ingår det vid leverans som en förutsättning att även annan licensgivares namn ska anges debiteras även detta med motsvarande påslag.

15. Upphovsrättslig märkning

Upphovsrättslig märkning får ej avlägsnas från filmfil. Saknas märkning och källa ska detta debiteras på samma sätt som utelämnande av upphovsmannens namn enligt punkt 14. Vid elektronisk publicering ska metadata som anger filmfotograf, källa och annan upphovsrättslig information finnas kvar i den publicerade filen. När film distribueras via t.ex. bildbyråer rekommenderar vi att fältet för källa uppdateras med bildbyråns namn så att säljaren kan spåras.

16. Lagen om namn och bild i reklam
Enligt lagen av den 1 januari 1979 är enskild persons namn eller bild /film skyddad mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Observera att film publicerad på företags hemsida, Facebook, eller blogg på Internet kan jämställas med reklam. Lagen gäller endast personer som är i livet när reklamen i fråga visas. Den som visar filmen oavsett sammanhang

utan skriftligt avtalat tillstånd med berörda personer är ansvarig för eventuella skadestånd.

17. GDPR
Den 25 maj 2018 började General Data Protection Regulation – GDPR – dataskyddsförordningen att gälla istället för personuppgiftslagen (PUL). Vi hänvisar till den uppförandekod som vi lämnat in för godkännande till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. För ytterligare Information, se www.blf.se och www.datainspektionen.se.

18. Priser
Debitering av beställt arbete sker oavsett om film använts för uppgivet ändamål eller ej. Se även punkt 21. Av- eller ombokning. Alla angivna priser är exklusive lagstadgad moms (normalt för film 6 % men 25 % för reklamalster eller stillbilder). För uppdrag till kund i annat EU-land utgår ej moms om kunden kan uppvisa ett internationellt VAT-nummer. För sådan försäljning ska speciell momsregistrering ske. För ytterligare information, se Skatteverkets broschyr SKV 562.

19. Betalningsvillkor
Betalning sker efter utfärdad faktura. Fakturering kan ske löpande efter utförda arbetsmoment eller varje månad för nedlagd tid och nedlagda kostnader inom offertens/avtalets ram, eller vid leverans. Betalningsvillkor: 20 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras efter 30 dagar med Riksbankens referensränta + 8 procent (vilket måste anges på fakturan). Anmärkningar mot faktura ska ske inom 10 dagar för att beaktas.

20. F- och A-skatt
Kontrollera att din leverantör har F-skattebevis. Fullvärdiga medlemmar i BLF är företagare och har F-skattebevis. Om säljare kan uppvisa F-skattebevis är köpare inte skyldig att betala sociala avgifter eller dra skatt på debiterat belopp. Om säljare ej kan uppvisa F-skattebevis eller har A-skattsedel är köpare skyldig att betala sociala avgifter på uppdrag eller bild. samt innehålla lägst 30 procent skatt. De avdragna beloppen ska av köparen betalas till skattemyndighet i säljarens namn. Sociala avgifter ska ej utgå på kostnadsersättningar och material.

21. Av- eller ombokning
Av- eller ombokning medför inkomstbortfall för leverantören, kostnader ska täckas för exempelvis bokad personal och/eller utrustning. Vid ändringar närmare än 14 kalenderdagar från avtalad starttid debiteras offererat belopp enligt nedan.

Avbokning:
8-14 dagar, 60 procent av offererat belopp 3-7 dagar, 80 procent av offererat belopp 1-2 dagar, 100 procent av offererat belopp

Ombokning:
8-14 dagar, 20 procent av offererat belopp 3-7 dagar, 40 procent av offererat belopp 1-2 dagar, 50 procent av offererat belopp

Ombokningen ska genomföras så att arbetet utförs inom 3 månader. Annars räknas ombokningen som en avbokning.

22. Tillhandahållet föremål
Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för filmning är tillfredställande försäkrat. Filmfotografen ansvarar inte för förlust eller skador på sådant föremål. Motsvarande ansvar gäller filmfotograf som medför föremål till en filmning.

23. Reklamation
Uppdragsgivaren har rätt att reklamera ett uppdrag eller en arkivfilm inom 24 timmar efter leverans och då begära en omfilmning eller om möjligt byta arkivfilm. Är det levererade materialet redan använt i produktion medges ej reklamation.

24. Tvister
Tvister om affärsuppgörelser där BLF:s leveransvillkor gäller ska föras i svensk domstol enligt svensk lag.