Pressens organisationer gör tummen ner för det kritiserade lagförslaget om olovlig fotografering – som i lagrådsremissen har omdöpts till ”kränkande fotografering. Såväl Tidningsutgivarna (TU), Journalistförbundet (SJF) som Pressfotografernas förening (PFK) är trots vissa semantiska omskrivningar av lagtexten starkt kritiska.

Det upputsade lagförslaget går enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet och justitieminister Beatrice Ask (m) i korthet ut på följande:
För straffansvar krävs att fotograferingen sker olovligen. Fotografering måste ha skett utan samtycke eller utan stöd av uttryckliga tillåtande bestämmelser.
”Frågor som rör den personliga integriteten är viktiga för regeringen. Syftet med det här förslaget är att straffbelägga sådan integritetskränkande fotografering som inte ska behöva tålas”, förklarar minister Ask.
*Förslaget innebär vidare att fotograferingen måste ske under förhållanden där den fotograferade är särskilt utsatt eller på ett sätt som är påträngande eller dolt. Med särskilt utsatt avses situationer där den fotograferade är försvarslös eller inte kan värja sig mot fotografering, till exempel om den fotograferade sover. Det ska också krävas att gärningen är ägnad att allvarligt kränka, d.v.s. typiskt sett allvarligt kränker, den fotograferades personliga integritet. Detta innebär att det endast är de mest klandervärda fallen av kränkande fotografering som kommer att omfattas av den föreslagna straffbestämmelsen.
* I lagrådsremissen föreslås ett undantag från straffansvar för en gärning som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Sådana omständigheter som att fotograferingen sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse bör vara av stor betydelse vid den bedömningen.
* Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år
* De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.