Bildupphovssrätt i Sverige har tecknat ett nytt avtal med SVT och UR (Utbildningsradion) om användning av bilder i sändningar och på nätet. Det är ett 2-årigt avtal som trädde i kraft retroaktivt från 1 januari 2010 och löper till 31 december 2011. Enligt avtalet ska SVT och UR betala en klumpsumma på 3,65 miljoner kronor per år till stiftelsen Bildupphovsrätt för rätten att fritt använda de medlemmars som stiftelsen företräder bilder och konstverk.

Om SVT och UR på sina webbsidor på nätet använder bilder och konstverk utgår en separat ersättning från 320 kr för en vecka upp till 1 215 kr för 12 månader + 10 procent. Även dessa pengar betalas i klumpbelopp till Bildupphovsrätt.

Avtalet medger SVT och UR att under vissa förutsättningar (utan att först fråga den enskilde upphovsrättshavarens om lov) använda bilder. I gengäld ska SVT och UR betala de fasta klumpsummorna halvårsvis i förskott.

SVT och UR rapporterar vilka bilder de har använt i sina program och på nätet.

Det heter att Bildupphovsrätt sedan i sin tur fördelar pengar ur dessa summor bland de berörda medlemmarna.

Dessa organisationer är medlemmar i Bildupphovsrätt: Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS), Föreningen Svenska Tecknare, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Konstnärernas Riksorganisation  (KRO), Svenska fotografers förbund (SFF). Svenska Journalistförbundet (SJF) och Svenska Konstnärsförbundet.

Avtalet omfattar bild och form, konstverk, illustrationer, brukskonst, fotografi mm.

Men vilka fotografer som omfattas av avtalet framgår inte precis glasklart?  Det heter i det nya avtalet:

”Med medlem avses i detta avtal de upphovsmän och andra rättighetshavare som Bildupphovsrätt företräder genom sina stiftarorganisationer.”

Hur ska det nya avtalet tolkas, jur kand Staffan Teste, BLF: s juridiska konsult? Vilka fotografer ”företräder” Bildupphovsrätt?

-Jag kan inte fatta annat än att det i praktiken är ett avtal med så kallad avtalslicensverkan. Det betyder att den omfattar alla fotografer oavsett om de är medlemmar i de organisationer (ovan uppräknade) som ingår i stiftelsen Bildupphovsrätt eller inte.

– Undantagna är endast de bildbyråer som har egna avtal med SVT eller de fotografer som har anmält till SVT att de inte vill omfattas av avtalslicenser, säger Staffan.

Hans råd är: Använder SVT någon av dina bilder gör du klokt i att själv ta kontakt med ”Bildupphovsrätt i Sverige” och se till att du får betalt. Det måste göras senast inom 3 år.