Skrämselpropaganda! Är debatten om olovlig fotografering ”djupt oseriös” och okunskapen stor om vad lagförslaget egentligen innebär? Ja, det påstår vd Catharina Ekdahl och förbundsjuristen Niklas Briselius i Sveriges Fotografers Förening (SFF) i en debattartikel. De utpekar en rad kända företrädare för mediebolag för att bedriva oseriös propaganda. På de anklagades bänk bland många andra: Eva Hamilton (SVT), Jan Scherman (TV4), Eric Fichtelius (UR) Jeanette Gustafsdotter (TU) och Mats Svegfors, (SR)Ekdahl och Briselius (SFF) skriver i sin uppmärksammade debattartikel :
”Många är de yrkesfotografer som har blivit upprörda över förslaget om s k olovlig fotografering som presenterades i januari 2011 av Justitiedepartementet.  Orsaken till denna oro skyller vi på den debatt som förts i media och på olika platser runt om i landet. På DN Debatt publicerades den 2 december 2011 en artikel undertecknad av en rad företrädare för olika mediebolag och organisationer. Nu senast uppmärksammade Södermanlands Nyheter förslaget på ett alltför dramatiskt och uppseendeväckande sätt (25 januari).”
”Den debatt som förs är enligt vår uppfattning djupt oseriös och präglas av stor okunskap om vad som faktiskt står i departementspromemorian och vad lagförslaget innebär. Det är anmärkningsvärt att normalt kloka personer rycks med i den offervisa om kränkningar av pressfriheten och ingrepp i yttrandefriheten som har uppstått. Enda syftet med alla dessa utspel tycks vara att skrämma yrkesfotografer, uppvigla allmänheten och ta chansen att få banna politiker. För något stöd för klagosången finns inte i lagförslaget!”

Lagförslaget om olovlig fotografering som det har presenterats av Justitiedepartementet tar inte alls sikte på seriöst arbetande yrkesfotografer. Det som förslaget vill komma åt är den typ av kränkningar av privatpersoners integritet som sker med teknisk utrustning som verktyg, förklarar Ekdahl-Briselius och de avrundar debattinlägget med:
”Som ovan nämnts är vår enda och allvarliga farhåga att en fortsatt felaktig och missvisande debatt att det ska införas ett fotograferingsförbud skapar hjärnspöken hos yrkesverksamma fotografer och därigenom hämmar dem i fotograferingsögonblicket.
Vad ont skrev då Hamilton – Fichtelius- Scherman- Gustafsdotter Svegfors i DN? Jo, bland annat detta:
I dagarna avgörs i regeringskansliet en synnerligen viktig yttrandefrihetsfråga. Justitiedepartementet arbetar just nu för fullt med en lag om olovlig fotografering, som ska göra det brottsligt att fotografera i vissa situationer, om det inte är ”försvarligt”. Lagen träffar alldeles för brett och kommer därför att även omfatta en av de mest grundläggande journalistiska arbetsmetoderna, det vill säga att fotografera. Den slår in en principiellt främmande kil i anskaffarledet, den urholkar utgivaransvaret och den strider mot hela andan i grundlagarna.”

Enkelt sammanfattat uttryckte talesmännen för medieföretagen i DN-artikeln samma oro som BLF, Pressfotografernas klubb, Tidningsutgivarna och en rad andra press- och bildorganisationer: att justitiedepartementets promemoria med ett preliminärt utkast till ny lag om olovlig fotografering var något suddigt tänkt. Att det var vällovligt att stoppa publicering av kränkande bilder på internet hade alla förståelse för. Men lagförslaget så som det presenterades riskerade ställa den enskilde professionelle fotografen/filmaren inför ett svårt val att på några sekunder avgöra om det var kriminellt eller ej att trycka på kameraknappen. Dessutom avgör enligt den svenska tryckfrihetsordningen den ansvarige utgivaren ytterst om en bild får publiceras.
I sina remissvar avstyrker de flesta branschorganisationer förslaget om olovlig fotografering i med de föreslagna formuleringarna.
Men vad skriver då SFF i sitt remissvar? Att det är ett utmärkt lagförslag? Ingalunda. Man är lika kritisk som de andra.
Vad menas är försvarbart? Ska en domstol avgöra vad som är ett konstnärligt fotografi? När uppstår en kränkning? På en bråkdel av en sekund ska fotografen bestämma sig? Av rädsla för att begå ett brott riskerar yrkesfotografen hämmas i att utföra sitt yrke! Allt står där pedagogiskt uppräknat. Nej, man tror inte sina ögon.  Remissvaret avrundas med orden; ”Mot bakgrunden av det ovanstående avvisar SFF lagförslaget”.
Remissvaret är undertecknat av SFF: s ordförande Lotta Schwarz. Läs den här själv!

 

PS. Lagrådsremissen av Olovlig fotografering (som ev. blir omdöpt till Kränkande fotografering) väntas i slutet av februari. Propositionen i mars. Och det är tänkt att den nya lagen ska träda i kraft redan 1 juli.

… och det ska bli mycket, mycket intressant att läsa det slutliga lagförslaget och se om Justitieministern har hörsammat den församlade fotografkårens och mediebolagens kritiska synpunkter!

                        [email protected]