Fotografen riskerar upp till två års fängelse

Justitieminister Beatrice Ask (m) återkommer med ett delvis omarbetat förslag om ”kränkande fotografering”. Efter hård kritik från pressens organisationer och en rejäl avsågning av lagrådet drogs i våras propositionen tillbaka. Den viktigaste förändringen i det nya förslaget är att kränkande fotografering ska bli straffbar endast om det sker olovligen, i hemlighet och om fotograferingen sker i den fotograferades ”privata miljö”.

De första reaktionerna är trots förändringarna starkt kritiska.  Både Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter, TU: s vd och chefsjurist Per Hultengård och vice ordföranden i Pressfotografernas klubb Mia Karlsvärd fördömer även det omarbetade lagförslaget.


Det nya förslaget enligt lagrådsremissen går i korthet ut på följande:
1. Ett nytt brott införs i brottsbalken, kränkande fotografering. Brottet tar sikte på sådan fotografering som innebär ett intrång i den fredade sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda.
2. För straffansvara krävs att fotograferingen sker olovligen, att det sker i hemlighet och att ”den fotograferade befinner sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden, dvs. inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme”.
3. Straffet blir böter eller fängelse i högst två år.
4. Ett undantag från straffansvar blir om fotograferingen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.
5. Även förberedelse till kränkande fotografering kriminaliseras i vissa fall.
6.Åklagare får väcka åtal för kränkande fotografering endast om målsäganden om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är motiverat från allmän synpunkt.

Det tog inte många timmar efter justitiedepartementets presentation av lagrådsremissen förrän de kritiska rösterna gjorde sig hörda.
Till Medievärlden säger
Jeanette Gustafsdotter, Utgivarna: ”Det är ett orimligt förslag som lämnar för mycket utrymme för tolkningar.”
Per Hultengård, TU: ” Det ger en risk för en återhållande effekt, foton som är av allmänintresse riskerar att inte bli tagna.
Mera om lagrådsremissen kan du läsa på justitiedepartementets hemsida

                 Hela lagförslaget kan du läsa här!