Foto: Patrik Svedberg

Vi har ett flertal gånger de senaste åren tagit upp det nya upphovsrättsdirektivet, DSM, som ska stärka bildskaparnas position på den digitala marknaden. BLF_Fotograferna ingår i den referensgrupp som Regeringskansliet utsett och vi har varit mycket aktiva i att tolkningen av direktivet blir så positiv som möjligt för våra medlemmar och andra bildskapare. Nu måste vi tyvärr meddela att implementeringen är rejält försenad. Enligt direktivtexten skulle vi ha varit i mål den 7 juni. Men på grund av att Justitiedepartementet valt att invänta kommissionens riktlinjer har vi hamnat i bakvattnet. Det är oklart om EU kommer att straffa Sverige för förseningen. Så här skriver departementet:

”På grund av att EU-kommissionens riktlinjer presenterades först i början av juni kommer departementspromemorian med förslag till genomförande inte att kunna remitteras före sommaruppehållet. Remittering kommer i stället att ske strax därefter. Vi kan redan nu flagga för att remisstiden preliminärt kommer att vara två månader. Det kommer också vara angeläget att vi får in eventuella synpunkter inom denna tid”

Det här innebär sannolikt att DSM inte kommer att vara svensk lag före årsskiftet. Om den nyligen uppkomna regeringskrisen riskerar att försena implementeringen ytterligare får vi återkomma till. Men oavsett kommer vi fortsatt att ligga på för att direktivet genomförs i svensk lagstiftning utifrån alla bildskapapares bästa.

Styrelsen