Dessa leveransvillkor är gamla och har ersatts av 2007 års leveransvillkor för film. Detta dokument är endast här som referens vid tolkning av avtal gjorda innan 2007 års utgåva.

Detta dokument är ett utdrag ur publikationen Rätt och Pris video 2006

1. Rätten till produktionen

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960/729 (www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm ) gäller med nedanstående förbehåll:
Rätten till produktion som utförs på beställning överlåtes till beställaren i den utstreckning som avtalats. I övrigt förbehålles rätten produktionsbolag/producent/filmfotograf. Beställaren får ej överlåta rätten till produktionen i sin tur utan att skriftlig överenskommelse därom träffats.
Av produktionsbolag/producent/filmfotograf framställt produktionsmaterial och original är säljarens egendom om ej annat skriftligen avtalats och skall omedelbart returneras till upphovsrättsinnehavaren efter användning. Alla sekundära rättigheter tillhör upphovsrättsinnehavaren om inget annat avtalats. Mastern tillhör alltid upphovsmannen. Den rätt till produktionen som överlåtes enligt dessa leveransvillkor övergår till beställaren först sedan full betalning erlagts till säljaren. Om beställaren använder materialet utan att full betalning erlagts medger beställaren skadestånd med dubbla försäljningspriset.
Beställaren har ingen rätt att vidareförsälja, kopiera, licensiera, bortskänka, utlåna, digitalt lagra eller nyttja materialet på annat sätt än vad som beskrivits i avtal. Om materialet eller delar därav avses att användas i annan produktion måste nytt avtal ingås.
Observera att upphovsrättslagen och BLF:s Leveransvillkor gäller alla publiceringsformer,
även t.ex. internet och intranät.

2. Beställning, orderbekräftelse och faktura

Avtal mellan köpare och säljare bör dokumenteras genom skriftligt avtal. Muntliga avtal gäller enligt svensk lag, men svårigheterna är stora att i efterhand vid en eventuell tvist dokumentera vad parterna kommit överens om. Vi rekommenderar därför att både säljare och köpare dokumenterar hela beställningsprocessen skriftligt, från beställning, till orderbekräftelse och faktura. Vem är beställaren? Vad skall produkten användas till? Vilket pris har parterna kommit överens om?

3. Priser

Kostnader enligt ingått avtal, med vägledning av ”Rätt och pris – Film/video”. Alla priser är exklusive gällande mervärdesskatt och eventuella andra statliga pålagor. För uppdrag till kund i annat land utgår ej moms om kunden kan uppvisa momsregistreringsnummer.
Betalning sker efter utfärdad faktura. Fakturering sker löpande efter utförda arbetsmoment eller varje månad för nedlagd tid och nedlagda kostnader inom offertens/avtalets ram.

4. Prisbasbeloppet 2006

Prisbasbeloppet för år 2006 är 39.700 kronor.

5. Köp ur filmarkiv

Med arkiv- och urvalssekvens avses sekvens till vilken säljaren har rätt enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller som säljaren förvärvat försäljningsrätten till. Angivna priser avser engångspublicering och omfattar ej andra rättigheter om detta ej avtalats vid beställningen. Vid eftersökning av filmsekvenser som sedan lämnas/överförs till påseende debiteras arkivsökningsavgift, samt eventuella kopieringskostnader.

6. Lagring av filmsekvens i digitalt bildarkiv

För lagring av rörlig filmsekvens i företags digitala arkiv erfodras tillstånd från filmare/upphovsrättsinnehavare, som även har rätt till ersättning. Varje framtagning ur ett digitalt arkiv är att betrakta som exemplarframställning enligt upphovsrättslagens mening och skall ersättas om ingen annan uppgörelse träffas. Skall filmsekvens läggas in i sådant arkiv bör en tidsbegränsad uppgörelse träffas om hur användning av arkivet skall ske. Att utan sådant tillstånd använda det digitala bildarkivet för internt bruk, i internt nätverk/intranät eller på internet, är ej tillåtet. Påträffas sådan lagring debiteras denna som otillåten exemplarframställning enligt upphovsrättslagen.

7. Stöld

Exemplar av rörlig bild får ej framställas utan upphovsmannens tillstånd. Med exemplarframställning avses t.ex. kopiering, inläggning i datoriserat arkiv, internetpublicering, CD och dylikt. Vid redaktionell datorbehandling får den dock sparas tillfälligt i datorutrustningen under produktionstiden.
När säljare fått kännedom om otillåten exemplarframställning debiteras denna omedelbart med 50 procent av prisbasbeloppet, utöver ersättning för eventuell publicering/visning.

8. Manipulering av verk

Godkänt och levererat filmverk får ej utan filmarens/säljarens uttryckliga tillstånd utsättas för förvanskning eller förändring med användande av elektronisk teknik eller annat förfarande. Det är ej tillåtet att t.ex. färglägga svartvita filmer utan upphovsmannens tillstånd. Det är inte heller tillåtet att ur ett rörligt verk frysa eller ta ut stillbilder, om detta ej sker med producentens /upphovsmannens tillstånd. I de fall produktionen sänds i TV kan utan producentens medgivande endast ett utdrag av verket som påannons i samband med sändning av det kompletta verket tillåtas.

9. Avritning eller frysning av bild

För rörlig bild som avritats eller överförts till annan konstart (t.ex. stillbild) utan fotografens/säljarens tillstånd debiteras. En fryst separat bild är ej längre ett filmverk. Vid överträdelse debiteras varje förändring/förvanskning med 20 procent av prisbasbeloppet per bild.

10. Namnangivelse

Upphovsmannens namn skall alltid anges. Detta är ett villkor för tillstånd till visning såvida ej annat avtalats.

11. Lagen om namn och bild i reklam

Enligt lag av den 1 januari 1979 är enskild persons namn eller bild skyddad mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Även publicering på företags hemsida på internet kan jämställas med reklam.
Lagen gäller endast personer som är i livet när reklamen i fråga publiceras. Den som publicerar/ visar verket offentligt bär allt ansvar.

12. Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) gäller för internet/intranät och databaslagring i t.ex. digitalt filmarkiv. En bild på en person är enligt beslut av regeringen att betrakta som en personuppgift. Tillstånd av personer på såväl rörlig som stillbild kan krävas vid databaslagring och publicering på internet. Att sådant tillstånd skaffas åvilar den som publicerar eller lagrar materialet.

13. F- och A-skatt

Kontrollera att din leverantör har F-skattebevis. Medlemmar i BLF är företagare och skall ha F-skattebevis.
Om leverantören inte har F-skattebevis kommer köparen att anses vara arbetsgivare i lagens
mening och då följer arbetsgivareansvar med ansvar för bl a skatter och sociala avgifter.

© BLF, Bildleverantörernas Förening 2006