VisitSweden påstår att man har ett avtal med Stockholm Visiting Board (SVB) som ger VisitSweden rätten att använda Richard Ryans bilder.  Men var finns detta avtal? Visa fram det i så fall! Det uppmanar fotograf Richard Ryan och hans juridiska ombud Renaud Mauruc i en skrivelse till Stockholms tingsrätt i den uppmärksammade processen med VisitSweden.

Richard Ryan har stämt VisitSweden på ett skadestånd på 2,4 miljoner kronor för att olovligen använt hans bilder. Det är ett av de större skadeståndskraven för otillåten bildanvändning i Sverige. VisitSweden har i sin tur i ett tidigare inlägg till rätten bestridit alla krav och hävdar att man haft rätt att använda bilderna.

Ryans jurdiska ombud Renaud Mauruc granskar nu i ett svar till tingsrätten kritiskt VisitSwedens argument. Bland annat har VisitSweden ifrågasatt huruvida Ryan är part i målet då det ursprungliga avtalet med Stockholm Visiting Board (SVB) slutits av Kyllenius Bussiness Development. Förklaringen är helt enkelt att Richard Ryan vid det tillfället saknade F-skattesedel, heter det i inlagan. Att Ryan är ensam rättighetsinnehavare till bilderna vidimeras nu via ett e-postmeddelande av Mats Kyllenius.

VisitSweden har vidare påstått att det finns ett avtal med Stockholm Visiting Board som ger VisitSweden rätt att använda bilderna. Men något avtal har inte lämnats till rätten, konstateras i skrivelsen. ”Uppgifterna härom är diffusa och motsägelsefulla, varför Richard Ryan fn bestrider att det överhuvudtaget funnits ett avtal vari SVB godkänt den omtvistade bildanvändningen. VisitSweden bör uppge när och ur det förmenta avtalet ingåtts samt specificera dess innehåll”, heter det i inlagan.

Enligt Upphovsrättslagen är vidareöverlåtelser förbjudna ”om ej annat avtalats”. Richard Ryan har inte på något sätt medgett, varit införstådd med, eller ens kunnat förutsätta att bildrättigheterna kunnat upplåtas i ytterligare ett led. VisitSwedens bildbank existerade inte ens när internetavtalet med SVB undertecknades, heter det i skrivelsen.

VisitSweden har även ifrågasatt Ryans beräkning av skadeståndets storlek:  ”På flera sätt försöker VisitSweden antyda att Richard Ryan redan fått för mycket pengar för bilderna.” Men skadeståndet storlek ska sättas i förhållande till vad Ryan eljest kunde ha fått för sina bilder. Som jämförelse åberopas två konkreta fall. Ryan har till exempel av Kaknästornets restaurang fått 24 000 kr exklusive moms för nyttjanderätt för en bild i restaurangens marknadsföring (fullständigt friköp) och 12 500 kr exklusive moms från SAS för en bild som SAS endast får använda under ett år.

Kärandesidan har också skickat till tingsrätten några bildbevis på ”olovligt utnyttjande”.

VisitSweden har nu möjlighet att skriftligen lämna ytterligare synpunkter. Sedan kallas parterna till ett förberedande möte med tingsrätten.

Utgången av processen bör ha ett stort intresse för både bildsäljare och bildköpare, inte minst hur noggrann man bör vara när det gäller att formulera komplicerade upphovsrättsavtal. Vi återkommer med rapportering.

911_127cb9b29d9004fc0aa5bf39d8d907f5

En av de många exemplen på otillåten användning av Richard Ryans bilder som han vill åberopa i processen mot VisitSweden.


De tidigare artiklarna:

Richard Ryans stäming av VisitSweden

VisitSwedens svar